Kòmanse rakonte pitit ou yon istwa: “Vwala te gen yon lè, yon bèl moun ki tap viv nan yon palè.” Mande yo, “Sa w panse moun sa te fè jodi a?” Petèt yo ka di, “li te jwe!” Ou kontinye, “Ak kisa li te jwe?” Vanse ak istwa a selon sa yo reponn ou.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Kontinye rakonte istwa ak pitit ou a ka vin yon bon abitid yap sonje epi kap fè yo kontan tout vi yo. Lap devlope kapasite yo tou. Se yo bon fason pou sèvi ak imajinasyon w pou w devlope memwa yo ak vokabilè yo.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

3 Lane

Memwa pitit ou an ap devlope byen! Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann epi jwenn resous pou ede w sipòte kwasans li.

4 Lane

Timoun yo aprann anpil bagay nan Pre-K! Dekouvri sa pou w atann ane sa a epi dekouvri resous ki pou ede sipòte kwasans pitit ou a.

5 Lane

Timoun senk (5) lane w la ap prann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a
Ou menm ak pitit ou a nou youn apre lòt vini ak mo ki esplik... Eseye konsèy sa a