Lè w deyò ak pitit ou, pale de son. Lè nou tande yon son, di yo kisa nou tande epi pale sou kote nou panse l sòti. “M tande yon zwazo e m panse se nan pyebwa sa a li ye.” Mande yo sa yo tande, epi kibò yo panse son an ap sòti. Nou chak jwe wòl chèf la nan tou pa nou.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè pitit ou a ap koute epi yo bay non sa yap tande yo, yap konsantre epi yap aprann konekte mo ak son. Sa ede yo devlope langaj. Nan ale vini avèk yo, wap ede aprantisaj yo.


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

3 Lane

Memwa pitit ou an ap devlope byen! Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann epi jwenn resous pou ede w sipòte kwasans li.

4 Lane

Timoun yo aprann anpil bagay nan Pre-K! Dekouvri sa pou w atann ane sa a epi dekouvri resous ki pou ede sipòte kwasans pitit ou a.

Plis Konsèy Konsa

Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a
Ou menm ak pitit ou a nou youn apre lòt vini ak mo ki esplik... Eseye konsèy sa a