Melodi pandan Nap Manje

Tibebe Lè repa

Pandan wap bay pitit ou manje, chante pou yo tou dousman, epi gade kijan yo reyaji. Si yo renmen l, si yo souri, oubyen lòt bagay ankò. Si yo fè son pou yo reponn ou, ajoute son yo a nan chante w la pou w ka kreye “Chante pou lè Nap Manje” ansanm.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè ou chante ak pitit ou epi ou reponn lè yo reyaji, yap aprann anpil bagay sou son ak mo. Aprann nouvo son ak mo ap ede yo aprann pale ak li pi devan.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a