Shopping Switcheroo

Tibebe Nan magazen an

Eseye imajine kisa pitit ou a wè lè yo ansanm avèk ou nan magazen an. Gade yo epi esplike sa w panse yo ka ap gade. Si yap gade yon fwi, pale de kisa l ye ak ki gou li genyen. Fè menm bagay la nan mache oubyen nan magazen nou ale.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè pitit ou a wè wap gade epi yap koute w kap pale de ekspeyans yo, yo ap fè nouvo rapwochman nan sèvo yo ant sa yap wè ak mo wap itilize yo. Plis nap dyaloge, nap anseye yo yo enpòtan pou nou.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a