Ou menm ak pitit ou a nou youn apre lòt vini ak mo ki esplike sa yap manje a. Si yap manje yon kawòt mande yo, “Ak kisa li sanble?” Yo ka di, “zoranj,” epi ou ka di, “li long.” Kontinye konvèzasyon an avèk kesyon tankou, “Ki sant li genyen, kijan w santi l anba men w, ki gou li genyen?” oubyen “Ki son li fè lè wap manje l?”

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè w sèvi ak anpil mo diferan avèk pitit ou, ou ede yo devlope vokabilè yo epi fè rapwòchman ant mo yo ak sa yo vle di. Yo ap aprann tou kite inyore distraksyon pou yo konsantre sou yon sèl bagay. Sa yo se kapasite enpòtan pou aprann li.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

3 Lane

Memwa pitit ou an ap devlope byen! Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann epi jwenn resous pou ede w sipòte kwasans li.

4 Lane

Timoun yo aprann anpil bagay nan Pre-K! Dekouvri sa pou w atann ane sa a epi dekouvri resous ki pou ede sipòte kwasans pitit ou a.

Plis Konsèy Konsa

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak s... Eseye konsèy sa a
Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a