Edikasyon preskolè pou timoun ki gen twa (3) lane

3-K (3-K) | Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

Pwogram 3-K bay yon edikasyon gratis, tout jounen epi bon kalite pou timoun ki gen 3 zan nan vil New York.

 • Aplike pou pwogram 3-K pou ane lekòl 2023-2024 a anvan 10 Mas 2023.
 • Nan Vil New York, ou kapab aplike nan pwogram 3-K pandan ane sivil la lè pitit ou genyen twa (3) lane.
 • Pwogram 3-K yo ap disponib nan 32 distri apati otòn 2023.
  • Jwenn distri lekòl ou a lè w itilize zouti map pou chèche lekòl la oswa rele 311.
  • Ou kapab aplike nan nenpòt distri lekòl nan vil la.
  • Pitit ou a gen priyorite pou l patisipe nan pwogram 3-K a nan distri w ap viv la.
 • Timoun yo ka enskri nan plas pou Tout Jounen, Jounen Pwolonje, ak Ane ak Head Start. Aprann plis.
 • Pwogram 3-K yo disponib nan tout senk awondisman yo nan kat kad. Chak etablisman ofri yon pwogram regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt. Kad yo kapab:
  • seleksyone lekòl primè piblik yo,
  • Sant preskolè anplwaye NYCDOE ap dirije yo,
  • Òganizasyon kominotè ki rele NYC Early Education Centers (NYCEECs)
  • Sant gadri familyal nan kay la

Ki moun ki kalifye

Tout fanmi NYC ki gen timoun ki te fèt nan ane 2020 kapab enskri pandan ane lekòl 2023-2024 la.

Timoun andikape yo oswa k ap aprann Anglè yo kapab patisipe nan pwogram 3-K a.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram 3-K a.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Gade lis verifikasyon pou preyenskripsyon anpou aprann plis bagay sou dokiman w ap bezwen pou fè preyenskripsyon pitit ou epi pou aksepte òf preskolè a. Pou jwenn kopi lis verifkasyon an ki tradui, gade seksyon Dokiman sou paj enskripsyon 3-K for All.


Kouman pou aplike

Aplike pou pwogram 3-K yo nan twa fason sa yo:

 • Anliy avèk Myschools. Ou kapab aplike ann Anglè, Arab, Bengali/Bangla, Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Espanyòl oswa Oudou.
 • Nan telefòn lè w rele 718-935-2009 Lendi rive Vandredi ant 8am ak 6pm. Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang.
 • Fas a fas nan yon Sant Dakèy Fanmi.

Fanmi ki kalifye yo kapab aplike tou pou pwogram 3-K avèk yon jounen ak ane pwolonje gratis oswa nan yon pri redwi, sa gen ladan Head Start. Kalifikasyon ou baze sou revni ou ak bezwen ou genyen.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

Lekòl Matènèl ak Lekòl Elemantè

Depatman Edikasyon (Department of Education, DOE) NYC a

Lekòl piblik: Matènèl - 5yèm ane

Enskri pitit ou a nan matènèl lè li genyen senk (5) lane. Aprann konnen opsyon lekòl elemantè ou yo.

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

Pre-K for All (Pre-K)

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Preskolè gratis pou timoun ki gen 4 tran.

Enskri pitit ou nan yon pwogram preskolè gratis, bon kalite pou tout jounen.

À February 27, 2023