Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon

Gadri Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

3-K for All (3-K pou Tout Moun) bay timoun ki genyen twa (3) lane yo yon edikasyon preskolè ki gen bon jan kalite gratis epi tout jounen. Aktyèlman la Meri a angaje li nan pwogram inivèsè “3-K for All (3-K pou Tout Moun)” konsa chak grenn fanmi ap kapab gen plas pa yo an septanm 2023. Inisyativ sa a baze nan kad angajman pou mete klas matènèl (3-K) nan tout distri Vil New York lan apati otòn 2021.

  • Aplikasyon pou ane lekòl 2021-2022 an fèmen. Si w te rate delè ou te genyen pou w aplike a, li poko twò ta pou w enskri pou sezon Otòn 2021 an.
  • Si w gen yon timoun ki te fèt nan lane 2018, ou kapab ajoute yo nan lis atant pou pwogram matènè (3-K) ki nan gou ou nan MySchools oswa kontakte pwogram lan dirèk.

Ki moun ki kalifye

Fanmi ki abite NYC yo ki gen yon timoun ki fèt an 2018 kapab aplike pou 3-K for All pou ane lekòl la.


Kouman pou aplike

  1. Sèvi ak MySchools pou w egzamine divès pwogram ki genyen yo anvan w aplike. Tape adrès ou pou w wè pwogram ki toupre w yo.
  2. Ou kapab itilize tou MySchools pou ajoute pitit ou nan lis datant nan pwogram 3-K ki enterese yo.

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Gadri Pwogram yo

Konje Familyal yo Peye nan Eta New York (PFL)

Komisyon Konpansasyon Travayè nan Eta New York

Konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li

Jiska 12 semèn konje yo peye pou moun nan ka pran swen yon nouvo timoun, yon manm fanmi ki malad, epi pou lòt sitiyasyon.

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Gadri

Administrasyon pou Sèvis Timoun

Gadri pou fanmi elijib ki gen revni ba

Ede kouvri depans pou gadri pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska 13 lane.

À July 19, 2021