Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou Tout Moun (3-K) | NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

The application for 3-K for All is open! Learn more about the program on this page, and be sure to apply by April 14.

3-K for All (3-K pou Tout Moun) bay timoun ki genyen twa (3) lane yo yon edikasyon preskolè ki gen bon jan kalite gratis epi tout jounen.

 • Aplike nan pwogram 3-K pou ane lekòl 2022-2023 a anvan 14 mas 2022.
 • Nan Vil New York City, ou kapab aplike nan pwogram 3-K a pandan ane sivil lè pitit ou a genyen twa (3) lane.
 • Nan otòn 2022, yo pral ofri pwogram 3-K pou Tout Moun yo nan 32 distri.
  • Jwenn distri lekòl ou a avèk zouti kat pou Chèche Lekòl la oswa lè ou rele 311.
  • Ou kapab aplike nan nenpòt distri lekòl nan vil la.
  • Pitit ou a genyen priyorite pou li patisipe nan pwogram 3-K pou Tout Moun yo nan distri kote ou ap viv la.
 • Timoun yo kapab enskri nan kalite plas Tout jounen, Jounen ak Ane Pwolonje ak Pwogram pou Degoche Timoun Bonè. Jwenn plis enfòmasyon.
 • Pwogram 3-K yo ofri nan kèk lekòl primè piblik, sant Pre-K ekip NYCDOE, òganizasyon kominotè yo, ak sant gadri familyal ki adomisil yo ap dirije. Chak etablisman ofri yon kourikoulòm DOE ki regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt.

Ki moun ki kalifye

 • Tout fanmi nan Vil New York ki gen timoun ki fèt nan lane 2019 kapab enskri pou ane lekòl 2022-2023 a.
 • Timoun ki gen andikap oswa ki ap aprann Anglè kapab patisipe nan pwogram 3-K pou Tout Moun lan.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram 3-K a.


Kouman pou aplike

 • Sèvi ak MySchools pou w jwenn yon pwogram 3-K ki toupre ou epi aplike.
  • Ou kapab aplike nan lang Anglè, Arab, Bengali / Bangla, -Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Panyòl, oswa Oudou.
  • Apre ou fin aplike, ou kapab fè chanjman nan aplikasyon ou an anvan dat limit lan.
 • Ou kapab aplike nan telefòn nan 718-935-2009 oswa nan yon Sant Akèy pou Fanmi
  • Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang.

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

CUNY Start (Ratrapaj CUNY)

Inivèsite Vil New York la (The City University of New York, CUNY)

Èd akademik pou etidyan CUNY

Etidyan CUNY yo kapab respekte nòm konpetans CUNY yo epi yo kapab prepare yo pou yo kapab suiv kou nan nivo inivèsite.

Lekòl Segondè

NYC Department of Education (NYC Department of Education, DOE)

Lekòl piblik: 9yèm - 12yèm ane

Aprann konnen plis sou pwosesis admisyon lekòl segondè pou lekòl piblik yo.

À March 12, 2022