Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

ActionNYC | Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Sèvis pou Fanmi Tout moun

ActionNYC ofri èd legal imigrasyon gratis epi san danje kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon. Sèvis yo se founisè sèvis legal ou ka fè konfyans nan òganizasyon kominotè, lopital, ak lekòl yo ki ofri yo.

 • Jwenn tès legal gratis epi konplè pou konnen si ou kalifye pou nenpòt avantaj imigrasyon.
 • Jwenn èd jiridik gratis nan men yon reprezantan legal ki gen eksperyans pou divès kalite ka, tankou:
  • Sitwayènte
  • Aplikasyon pou kat rezidans ak renouvèlman
  • Aksyon Difere pou Timoun ki Rive nan Peyi a (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)
  • Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) ak plis toujou
 • Enfòmasyon ou yo pral konplètman konfidansyèl epi se òganizasyon k ap ede ou ak ka ou a k ap kenbe yo. Yo pa pral pataje enfòmasyon deklika yo ak lòt moun.
 • Yo ofri sèvis yo nan lang ou.
 • Gid Resous ak Referans la gen enfòmasyon sou sèvis pou timoun imigran ki fèk rive yo ak fanmi yo ak moun k ap okipe yo, ki gen ladan refijye yo. Sa yo gen ladan yo edikasyon, sèvis pou byennèt timoun ak fanmi, sante, legal, ak lòt sèvis.
 • Ou kalifye si ou se yon imigran k ap viv nan Vil New York, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon.

Ki moun ki kalifye

ActionNYC se pou tout rezidan New York yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon. Sitiyasyon ou ak imigrasyon pa afekte kalifikasyon ou pou itilize ActionNYC.


Kouman pou aplike

Aplike nan telefòn

 • Ou bezwen pran yon randevou pou resevwa sèvis yo. Pou pran yon randevou, rele 800-354-0365 ant 9 a.m. ak 6 p.m. Lendi – Vandredi, oswa rele 311 epi di “ActionNYC.”
 • Ou ka pran randevou ou pou lang ou pale a, epi yo ka sèvi ou nan lang ou pale a.

Kòman ou kapab jwenn èd

Ale sou sitwèb Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo nan NYC pou ou kapab jwenn plis enfòmasyon

Gid Resous ak Referans la gen enfòmasyon sou sèvis pou timoun imigran ki fèk rive yo ak fanmi yo ak moun k ap okipe yo, ki gen ladan refijye yo. Sa yo gen ladan yo edikasyon, sèvis pou byennèt timoun ak fanmi, sante, legal, ak lòt sèvis.

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

Newborn Home Visiting Program (Pwogram Vizit Adomisil pou Ti bebe ki Fenk Fèt) (NHVP)

NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Vizit adomisil pou nouvo manman

Nouvo manman yo kapab resevwa sipò nan men yon pwofesyonèl sante pou ede yo nan kesyon bay tete, ba ou konsèy sou sante/sekirite, epi mete ou an kontak avèk resous kominotè yo.

À October 12, 2021