Swen sante espesyal pou timoun

Timoun ki bezwen Swen Sante Espesyal (CSHCN) | Depatman Sante ak Sante Mantal Vil New York (NYC Department of Health & Mental Hygiene)

Moun ki gen andikap Tout moun

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Si timoun ou an genyen bezwen medikal espesyal, ou kapab jwenn èd gras ak pwogram (Timoun ki bezwen Swen Sante Espesyal la (Children with Special Health Care Needs, CSHCN). CSHCN bay paran yo enfòmasyon sou trètman pou timoun pa yo. Ou kapab jwenn èd nan fason ou kapab jwenn sèvis sante ak asirans sante, referral (rekòmandasyon) sou asirans bon mache oubyen asirans gratis, ak resources (resous) kominotè.

Ki moun ki kalifye

Timoun ki kalifye yo:

  • Dwe genyen 21 lane oubyen yo dwe genyen pi piti laj toujou, ye dwe genyen yon pwoblèm sante, epi yo dwe bezwen swen sante siplemantè ak èd siplemantè
  • Yo dwe abite NYC
  • Yo dwe idantifye pwoblèm sante grav oubyen pwoblèm sante kwonik, andikap fizik, oubyen pwoblèm devlopman, oubyen pwoblèm emosyonèl/konpòtman lakay yo oubyen yo dwe sispèk yo genyen yo lakay yo.

Kòman ou kapab jwenn èd

À September 15, 2020