Vaksen COVID-19 yo

Vaksen COVID-19 yo | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Sante Tibebe Timoun Piti Timoun Laj Preskolè Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan Jenn Granmoun Gadyen Tout moun

Gen vaksen COVID-19 ki disponib pou nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa ki pi gran, gratis. Vaksen COVID-19 yo ede ou pwoteje tèt ou ak fanmi ou kont ka COVID-19 ki grav yo.

Ale sou vaccinefinder.nyc.gov pou ou jwenn yon lokal vaksinasyon nan NYC.


Ki moun ki kalifye

Nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa ki pi gran kapab vaksine kont COVID-19, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon li.

Yon paran oswa yon responsab legal dwe bay konsantman pou timoun yo vaksine. Yo kapab bay konsantman an pèsòn, pa telefòn, oswa pa mwayen lèt, selon lokal vaksinasyon an.

Yon paran oswa yon responsab legal dwe akonpaye timoun ki gen 15 lane oswa ki pi jèn yo nan lokal vaksinasyon an.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Sante Pwogram yo

Asistans ak Asirans Sante

Administrasyon Resous Imèn nan Vil New York (HRA) / Depatman Sante Eta New York la (NYS Department of Health)

Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Al chèche èd pou konprann opsyon asirans sante ou genyen ak pou w enskri nan yon plan.

NYC Well

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

À July 12, 2022