Ekonomi sou taks pou travayè ak fanmi

Enpo Kredi nan Taks sou Revni ou Touche (EITC) | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) Vil New York / Sèvis Enpo (Internal Revenue Service, IRS)

Lajan kach ak depans Gadyen

EITC se yon kredi federal, eta, minisipal ki vo jiska $11,000 pou fanmi kalifye yo, paran ki pa gen timoun y ap pran swen ak sila yo k ap travay aplentan oswa amitan oswa ki travay endepandan. Lè w reklame kredi sa a lè w ap ranpli yon deklarasyon taks, ou ka diminye taks ou dwe yo epi ou ka ogmante ranbousman ou.

 • Ranpli taks sou revni federal ak Eta New York pou reklame EITC. Ranpli taks 2022 avan 18 Avril 2023.
 • Pou kalifye, ou bezwen genyen yon revni ou touche nan yon travay aplentan oswa amitan nan 2022.
  • Revni ou touche yo gen ladan tout revni deklare ou touche nan travay ou oswa biznis ou.
  • Si ou pa konnen kisa yo konsidere kòm revni salaryal, jwenn plis enfòmasyon sou sit entènèt IRS la.
 • An mwayèn, pifò moun k ap viv New York ki kalifye yo resevwa $2,400 nan kredi EITC ansanm.
 • Si ou reklame kredi sa a, ranbousman w lan kapab anreta. Dapre lalwa, IRS dwe tann jiska mitan mwa Fevriye pou ranbouse kontribyab ki reklame Kredi sou Taks sou Revni yo Touche.

Ki moun ki kalifye

Pou kalifye pou reklame EITC a nan taks sou revni 2022 ou a, w ap bezwen bagay sila yo pou kalifye:

 1. Yon Nimewo Sekirite sosyal ki valid.
 2. Revni ou, eta sivil ou ak eta parantal ou nan 2022 dwe koresponn ak kritè pi ba yo.
  • Marye avèk timoun kalifye yo epi touche jiska $59,187
  • Marye san timoun ki kalifye epi touche jiska $22,610
  • Selibatè avèk timoun ki kalifye yo epi touche jiska $53,057
  • Selibatè san timoun ki kalifye epi touche jiska $16,480
 3. Timoun kalifye yo gen ladan timoun byolojik, bofis oswa bèlfi, timoun fanmi dakèy, ak pitit pitit. Si ou pa gen timoun, EITC a disponib sèlman pou kontribyab ki gen ant 25 a 64 lane.
 4. Ou te genyen yon revni envestiman ki mwens pase $10,300 an 2022.
 5. Ou abite nan pwòp kay ou Ozetazini pandan plis pase 6 mwa an 2022.
 6. Ou pral ranpli taks sou revni pou ane sa a epi ou pa deklare kòm yon timoun nan taks sou revni okenn lòt moun.
 7. Ou PAP ranpli Fòmilè 2555 pou Revni ou Touche aletranje.

Si ou toujou pa konnen si ou kalifye, IRS genyen yon kalkilatris ki rele Qualification Assistant ki kapab di w si ou kalifye.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou reklame kredi a, ou pral bezwen rasanble dokiman ki pi ba yo pou tout moun ki liste nan deklarasyon enpo w la:

 • Idantite ak laj: tankou foto idantite, pèmi kondui, IDNYC, paspò, sètifika natiralizasyon.
 • Revni ou (si genyen): fòm W-2, 1099s, oswa achiv revni ak depans yo si w ap travay ak tèt ou.
 • Tout achiv depans yo, ikonpri si w posede oswa ap mennen yon biznis oswa yon fèm agrikòl.
 • Kat Sekirite Sosyal yo oswa lèt verifikasyon nimewo Sekirite Sosyal.
 • Kopi deklarasyon federal oswa nan eta a pou ane ki sot pase a (si ou genyen yo).
 • Enfòmasyon sou swen depandan: non, adrès ak nimewo ID (EIN oswa SSN) founisè a.
 • Fòm 1095-A, si ou menm, mari/madanm, oswa moun ki depann sou ou te enskri nan yon plan asirans sante nan Health Insurance Marketplace

Si ou vle resevwa ranbousman pa mwayen depo dirèk, ou pral bezwen enfòmasyon bank ou (chèk anile ak/oswa fich depo kont epay.)


Kouman pou aplike

Pou reklame EITC ou an ou dwe deklare taks sou revni federal ak eta ou pandan sezon fiskal lan. W ap bezwen fòmilè sa yo:

Ou kalifye pou ranpli gratis avèk NYC Free Tax Prep si fanmi ou touche $80,000 oswa mwens oswa si ou ranpli taks ou antanke selibatè epi w te fè $56,000 oswa mwens nan 2022. Volontè VITA/TCE IRS sètifye yo kapab ede w ranpli anliy, fas a fas, oswa le w pase depoze dokiman w yo.


Kòman ou kapab jwenn èd

 • Aprann plis bagay sou kredi enpo ou kapab reklame.
 • Rele 800-906-9887 pou konnen ki kote ki gen yon biwo Èd Volontè pou Taks sou Revni (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oswa Konsèy sou Taks pou Granmoun Aje (Tax Counseling for the Elderly, TCE) ki toupre ou.

Lòt Lajan kach ak depans Pwogram yo

Affordable Connectivity Program (ACP)

Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Jwenn yon rabè chak mwa jiska $30 sou sèvis entènèt epi jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè.

Fair Fares NYC (FFNYC)

Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) Vil New York

Vwayaje pou mwatye pri

Fè ekonomi 50% sou transpò piblik ki gen ladan pri tikè tren, kalifye pou pri tikè otobis yo, ak Aksè-Yon-kous vwayaj transpò adapte .

Èd Ann Ijans/ Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal)

Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) Vil New York

Lajan Kach pandan yon ijans

Èd finansyè pou moun ki pa kapab fè yon depans akòz yon sitiyasyon oswa yon evènman enprevi.

À February 9, 2023