Asirans sante nan pri ki ba epi gratis

Health Insurance Assistance | Administrasyon Resous Imèn Vil New York / Depatman Sante Eta New York (NYS DOH)

Sante Tout moun

Asirans sante ede ou peye swen medikal ou te planifye oswa ki vini sanzatann. Opsyon asirans sante yo disponib pou tout Rezidan New York, menmsi ou pa yon sitwayen. Konseye yo disponib pou ede ou chwazi yon plan asirans sante.

 • Plan asirans sante piblik yo gratis oswa yo nan pri ki ba. Sa gen ladan li Medicaid, Child Health Plus ak Essential Plan. Ou kapab enskri nan plan sa yo nenpòt lè nan ane a.
  • Si ou deja enskri nan yon pwoteksyon jiska 31 Desanm 2022, pwoteksyon ou an ap pwolonje pou 12 mwa anplis.
  • Lè ou aplike, yo ap tcheke kalifikasyon ou pou yon plan piblik.
  • Granmoun ki poko gen 65 lane, fanm ansent ki pa gen anpil revni, ak timoun yo dwe enskri pa mwayen NY State of Health.
  • Enskri nan kèk plan tankou Medicaid pa mwayen Administrasyon Resous Imèn NYC (HRA) si ou:
   • gen 65 lane oswa plis
   • gen nenpòt laj epi ou gen yon andikap oswa ou avèg
   • ap resevwa Medicare epi ou pa yon paran oswa yon fanmi ki ap pran swen yon timoun ki minè
   • moun ki se yon jèn adilt ki poko gen 26 lane, epi ki te nan fwaye dakèy anvan sa
 • Plan asirans sante prive yo se plan kote ou peye yon sèten kantite lajan pou pwoteksyon. Yo rele yo tou Plan Sante Ki Kalifye.
  • Rezidan New York yo kapab enskri oswa chanje pwoteksyon asirans sante prive yo pou ane 2023 a soti 16 Novanm 2022 - 31 Janvye 2023 . Enskri pa mwayen NY State of Health.
   • Peryòd enskripsyon lib pou ane sa a ap fini 1ye Novanm 2022.
  • Ou kapab jwenn èd finansyè lè ou enskri pa mwayen NY State of Health.
  • Epitou, ou kapab achte asirans prive dirèkteman nan men yon konpayi asirans. Men, ou p ap kalifye pou èd finansyè.

Ki moun ki kalifye

Ou kapab kalifye pou asirans sante piblik gratis oswa nan pri ki ba selon laj ou ak revni ou.

Si ou pa kalifye pou asirans sante piblik oswa ou pa kapab achete yon plan:

NYC Care se yon pwogram swen sante nan NYC Health + Hospitals ki bay sèvis swen sante nan pri ki ba epi ki gratis. Li disponib pou Rezidan New York ki pa kalifye pou asirans sante oswa ki pa kapab peye asirans sante.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou ou enskri nan plan asirans sante piblik yo, ou ap bezwen:

 • Dokiman sitwayènte/imigrasyon ki montre kondisyon imigrasyon legal ou
 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN)
 • Dat nesans pou tout moun ki ap aplike nan fanmi an
 • Enfòmasyon sou travay ou nan moman an
 • Revni kay la

Kouman pou aplike

Enskri pa mwayen NY State of Health

Granmoun ki poko gen 65 lane, fanm ansent ki pa gen anpil revni, ak timoun yo dwe enskri nan asirans sante pa mwayen NY State of Health.

Enskri pa mwayen HRA

Gwoup moun sa yo kapab enskri nan Medicaid ak lòt pwogram yo pa mwayen HRA:

 • moun ki gen 65 lane oswa plis
 • moun ki ap resevwa Medicare epi ki pa yon paran/fanmi ki ap pran swen timoun ki minè
 • moun ki gen yon andikap epi/oswa ki avèg
 • moun ki se yon jèn adilt ki poko gen 26 lane, epi ki te nan fwaye dakèy anvan sa

Pou ou enskri:

Voye yon aplikasyon pou Medicaid pa lapòs

Aplike nan Medicaid pa lapòs si ou se youn nan moun sa yo:

 • ou gen 65 lane oswa plis
 • ou se yon avèg ki sètifye
 • ou se yon moun yo sètifye ki gen andikap
 • ou se yon moun ki ap viv nan yon enstitisyon epi ki aplike pou pwoteksyon swen nan mezon retrèt.

Ranpli aplikasyon an ak fòm Sipleman A a. Voye demann ou an pa lapòs nan:

MAP Initial Eligibility Unit
PO Box 24390,
Brooklyn, NY 11202


Kòman ou kapab jwenn èd

Aprann plis sou opsyon asirans sante yo

Aprann plis sou opsyon ou genyen pa mwayen Aksè nan Asirans Sante HRA pou Tout Vil la.

Mande èd pou ou enskri

GetCoveredNYC ede Rezidan New York yo enskri nan asirans sante. Gen espesyalis devwe ki kapab ede ou nan lang ou an gratis.

Mande pou yon konseye rele ou

Ranpli yon Fòm Demann Èd pou Enskri nan Asirans Sante yon fason pou yon konseye nan kesyon enskripsyon rele ou. Gen èd gratis pou enskripsyon ki disponib kèlkeswa estati imigrasyon ou epi li nan plizyè lang. Yo ap kenbe enfòmasyon ou yo konfidansyèl.

Rele 311

Pou kesyon jeneral ou genyen sou asirans sante epi pou ou jwenn yon asistan fasafas.

Lòt Sante Pwogram yo

Medicaid pou Fanm Ansent

Depatman Sante Eta New York

Asirans Sante pou Fanm Ansent

Sèvis medikal ak swen prenatal avèk Medicaid.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

NYC 988

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Pale, ekri mesaj, oubyen tchat pou w ka jwenn èd pou sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

À December 23, 2022