Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Asistans ak Asirans Sante | Administrasyon Resous Imèn nan Vil New York (HRA) / Depatman Sante Eta New York la (NYS Department of Health)

Sante Tout moun

Asirans sante a ede w peye swen medikal ou te planifye oswa sa ki vini sanzatann. Opsyon asirans sante yo disponib pou tout rezidan New York yo, menmsi ou pa yon sitwayen. Konseye yo disponib pou ede w chwazi yon plan asirans sante.

 • Plan asirans sante piblik yo gratis oswa yo abapri. Yo se Medicaid, Child Health Plus (Plis Sante pou Timoun), ak Essential Plan (Plan Esansyèl). Ou ka enskri nan plan sa yo nenpòt lè nan ane a.
  • Si w deja enskri avèk yon pwoteksyon jiska 28 Fevriye 2022, pwoteksyon w lan pral pwolonje pou 12 mwa anplis.
  • Lè w aplike, y ap tcheke kalifikasyon w pou yon plan piblik.
  • Adilt ki poko gen 65 lane, fanm ansent ki pa gen anpil revni, ak timoun yo ta dwe enskri atravè NY State of Health (Sante Eta New York).
  • Enskri nan plan tankou Medicaid atravè Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) nan Vil New York, si ou:
   • gen 65 lane oswa plis
   • gen nenpòt laj epi si w se yon moun k ap viv avèk yon andikap oswa si w se yon moun ki avèg
   • ap resevwa Medicare epi si w pa yon paran oswa yon fanmi k ap bay timoun minè swen
   • se yon jèn adilt ki poko gen 26 lane, epi yo te mete w nan yon fwaye dakèy oparavan
 • Plan asirans sante prive yo se plan kote ou peye yon sèten kantite lajan pou pwoteksyon. Yo konnen yo tou kòm Qualified Health Plans (Plan Sante Kalifye).
  • Rezidan New York yo ka enskri oswa chanje pwoteksyon asirans sante prive yo a jiska 31 Janvye 2022 pandan enskripsyon lib la. Enskri atravè NY State of Health.
  • Ou ka jwenn èd finansyè lè w enskri atravè NY State of Health.
  • Epitou, ou kapab achte asirans prive a dirèkteman nan men yon konpayi asirans. Men, ou p ap kalifye pou èd finansyè a.

Ki moun ki kalifye

Ou ka kalifye pou asirans sante piblik gratis oswa abapri selon laj ou ak revni ou.

Si ou pa kalifye pou asirans sante piblik la oswa si ou pa gen mwayen pou achte yon plan:

NYC Care se yon pwogram swen sante nan NYC Health + Hospitals ki ofri sèvis swen sante ki abapri epi ki gratis. Li disponib pou rezidan New York ki pa kalifye yo oswa pou sila ki pa kapab peye asirans sante a.

 • Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273) pou enskri nan NYC Care.
 • Vizite sitwèb NYC Care la pou jwenn sit swen pasyan NYC Health + Hospitals nan kominote w la.

Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou w enskri nan plan asirans sante piblik yo, w ap bezwen:

 • Dokiman sitwayènte/dokiman imigrasyon ki endike estati imigrasyon legal ou
 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN)
 • Dat nesans pou tout moun k ap aplike nan fanmi an (fwaye a, kay la)
 • Enfòmasyon sou travay nan moman an
 • Revni kay la

Kouman pou aplike

Enskri atravè NY State of Health

Adilt ki poko gen 65 lane, fanm ansent ki pa gen anpil revni, ak timoun yo ta dwe enskri nan asirans sante atravè NY State of Health (Sante Eta New York).

Enskri atravè HRA

Gwoup moun sa yo ka enskri nan Medicaid ak lòt pwogram atravè HRA:

 • moun ki gen 65 lane oswa plis
 • moun k ap resevwa Medicare epi moun ki pa yon paran oswa yon fanmi k ap bay timoun minè swen
 • moun k ap viv ak yon andikap ak/oswa moun ki avèg
 • se yon jèn adilt ki poko gen 26 lane, epi yo te mete w nan yon fwaye dakèy oparavan

Pou ou enskri:

Voye yon aplikasyon pou Medicaid pa lapòs

Aplike nan Medicaid pa lapòs si ou se youn (1) nan moun sa yo:

 • yon moun ki gen 65 lane oswa plis
 • yon moun yo sètifye ki avèg
 • yon moun yo sètifye ki gen yon andikap
 • yon moun k ap vin nan yon enstitisyon epi k ap aplike pou pwoteksyon nan swen mezon retrèt.

Ranpli aplikasyon an epi fòm Sipleman A. Voye demann ou an pa lapòs nan:

MAP Initial Eligibility Unit
Bwat Postal 24390,
Brooklyn, NY 11202


Kòman ou kapab jwenn èd

Jwenn plis enfòmasyon sou opsyon asirans sante a

Jwenn plis enfòmasyon sou opsyon w yo atravè Aksè a Asirans Sante HRA nan Tout Vil la (HRA’s Citywide Health Insurance Access).

Mande èd pou enskripsyon

GetCoveredNYC ede rezidan New York yo enskri nan asirans sante a. Espesyalis devwe kapab ede w nan lang ou an gratis.

Mande pou yon konseye rele w

Ranpli yon Fòm Enskripsyon Asistans pou Asirans Sante (Health Insurance Enrollment Assistance Inquiry Form) pou w ka resevwa yon apèl nan men yon konseye enskripsyon. Asistans enskripsyon gratis disponib kèlkeswa estati imigrasyon w epi se nan plizyè lang. Y ap kenbe enfòmasyon ou prive.

Rele 311

Pou kesyon jeneral sou asirans sante ak pou jwenn yon asistan fas-a-fas.

Lòt Sante Pwogram yo

Vaksen COVID-19 yo

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Vaksen COVID-19 yo

Gen vaksen COVID-19 ki disponib pou nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa ki pi gran, gratis.

NYC Well

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

À January 11, 2022