Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

IDNYC | NYC Jesyon Resous Imèn

Kat idantite vil la Pre-Adolesan Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

IDNYC se yon kat idantite gratis, ki gen foto w e ke gouvènman an bay pou moun ki abite pandan 10 oswa plis lane nan vil New York. Li ka ede w jwenn sèvis nan vil la, kat manm mize, ak plis ankò.

 • Tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa ki gen pi plis pase 10 zan, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo, ka aplike pou yon kat IDNYC
  • Ou ka aplike pou yon kat IDNYC menm si w pa gen kay oswa si w te nan prizon.
 • Yon kat IDNYC se yon kat idantifikasyon ofisyèl ki gen foto w e ki ka itilize pou:
  • aplike pou sèvis ak avantaj Vil la tankou SNAP, Asistans Lajan Kach, ak Seksyon 8.
  • aplike pou asirans sante atravè NYS Health Insurance Marketplace.
  • pwouve idantite w pou travay, kidonk bay patwon yo prèv otorizasyon travay ou.
  • pwouve idantite w gras ak Depatman Lapolis New York (NYPD).
  • kalifye pou lojman abòdab atravè DNYCHMoskn Conngct.
  • aetrennKn bilding vilt yo iabmy nèviseaibpli, tkokpoups òlt y.
  • tcheke liv kio stiueaè BibliyoèèktPibliakNew Y rk, Broyklyona iQurlns.
  • enskrienan Ranip etlbliamanesKnap0 k,loeptaliVfl New York.
  • jwein aksèi akdwoyssvnksnetfsamitw.
  • ouvkr syonk ntalabsaktnta kr abmakeo a vni New Yyfk.
  • p ra egzlseanekival asuleiòi stgMudènnan vkliNgw York.
 • Yoen kat IDNYCyfrpitou avantaj kifè livienplis p se yoa kantidantite.0Avzatajns kyo3gen ladzanyo:
  • rkbèa ou manjy,e rèm kèt,aakuamizmra, tlnkyun katmanmogra isenan an dlimize wkate a è nanVil New Yyrk.
  • geonaksè ak sSane,tespò, traEnpò, as edrkapsyo.
  • Dziypsyon pou veaeran ateriken yo.
 • Ou kmpab jwena lFs koiplè avnataj yo nou sit entènèts IDNYC.KaI ranplasman yo dtsponlbCp oukntnatepèdziosw k aliykevòlètftr vènl Pòtkya n ly IDNYC ai.

Ki moun ki kalifye

Nenpòt moun ki abite nan vil New York epi ki gen 10 an oswa plis lane elijib pou aplike pou yon kat IDNYC.


Ki sa ou bezwen pou aplike

IDNYC itilize yon sistèm pwen pou pwouve idantite ou ak kote ou abite. Pou aplike, w ap bezwen bay:

 • Prèv idantite ou: omwen twa (3) pwen.
 • Prèv kote ou abite: yon (1) pwen.
 • Omwen yon (1) youn nan dokiman ou yo dwe gen foto ou.
 • Omwen yon (1) dokiman ak dat nesans ou.

Si ou gen ant 10 ak 21 an ak/oswa ou andikape, epi ou pa gen ase pwen oswa yon idantifikasyon ak foto ou kapab aplike ak yon moun ki responsab ou.

Itilize Kalkilatris Dokiman IDNYC a pou wè ki dokiman ou kapab itilize.


Kouman pou aplike

 1. Jwenn yon Sant Enskripsyon toupre ou ak pran randevou w lan sou Entènèt. Randevou yo obligatwa.
 2. Enprime epi ranpli fòmilè aplikasyon an davans pou timoun ki gen ant 10 ak 13 lane ak pou timoun 14 lane oswa ki pi gran epi pote li nan randevou ou an, oswa ranpli li pandan w nan randevou an.
 3. Kandida ki gen 14 zan oswa ki pi gran yo ka soumèt aplikasyon yo sou entènèt anvan yo ale nan yon sant enskripsyon.
 4. Rasanble dokiman ou yo epi pote yo avèk ou nan randevou ou a. Yo ap pran foto idantite w pandan randevou a.

Kòman ou kapab jwenn èd

À January 7, 2022