Lekòl piblik: Matènèl - 5yèm ane

Lekòl Matènèl ak Lekòl Elemantè | Depatman Edikasyon (Department of Education, DOE) NYC a

Edikasyon Timoun Laj Preskolè Timoun ki nan Lekòl Primè

Lekòl elemantè prepare pitit ou a pou li kapab reyisi ni nan lekòl ni nan lavi. Etidyan ki abite New York City yo kapab aplike pou matènèl pandan ane sivil kote yo genyen senk (5) lane a.

 • Tout timoun ki fèt an 2018 ap resevwa yon plas nan matènèl pou lotòn 2023 a.
 • Aplikasyon an ap disponib nan sezon livè a.
 • Tout pwogram elemantè ap akeyi epi sipòte elèv ki gen andikap yo, sila yo ki nan lojman tanporè, sila yo k ap Aprann Lang Anglè yo (ELL), ak elèv LGBTQ.

Ki moun ki kalifye

Tout timoun ki abite NYC ki fèt an 2018 yo kalifye pou matènèl epi plas yo garanti.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Ou p ap bezwen depoze okenn dokiman pou ou kapab aplike pou lekòl matènèl.

Aprè ou fin jwenn yon lèt òf, pran yon randevou nan lekòl la epi pote dokiman sa yo:

 • Prèv laj pitit ou an (ak de nesans, paspò oswa batistè)
 • De (2) dokiman ki pwouve adrès ou (tankou kontra lokasyon, bòdwo sèvis piblik oswa yon kat idantifikasyon leta, tankou IDNYC)
 • Dosye Vaksinasyon (si disponib)
 • Dènye Bilten Nòt Lekòl (si disponib)

Verifye lis kontwòl anvan enskripsyon an pou ou kapab wè ki dokiman ou ka itilize.


Kouman pou aplike

Aplikasyon pou matènèl pou ane lekòl 2023-2024 ouvè konnye a.

Si timoun ou an fèt an 2018, rasire w ou aplike anvan 20 janvye 2023 nan youn nan twa (3) fason sa yo:

 1. Sou entènèt atravè MySchools Gade video titoryèl yo pou ou aprann kijan pou kreye kont MySchools ou ak kijan pou ou aplike.
 2. Nan telefòn lè w rele 718-935-2009
  • Nou louvri: soti lendi jiska vandredi, ant 8 a.m. ak 6 p.m.
 3. Fas-a-Fas nan yon Sant Akèy pou Fanmi.

Elèv k ap soti nan matènèl ki prale nan 1ye ane yo pa bezwen aplike pou lekòl elemantè ankò. Yo ap enskri yo otomatikman nan lekòl elemantè yo a.

Elèv ki bezwen enskri nan yon nouvo lekòl ki nan klas ant 1ye ane ak 5yèm ane yo oswa ki bezwen yon plas pandan ane a dwe enskri nan lekòl ki nan zòn yo a. Aprann konnen plis sou paj Nouvo Elèv yo.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

3-K (3-K)

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Edikasyon preskolè pou timoun ki gen twa (3) lane

Yon edikasyon gratis, tout jounen epi bon kalite pou timoun ki gen 3 zan nan vil New York.

Pre-K for All (Pre-K)

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Preskolè gratis pou timoun ki gen 4 tran.

Enskri pitit ou nan yon pwogram preskolè gratis, bon kalite pou tout jounen.

À January 13, 2023