Asirans Sante pou Fanm Ansent

Medicaid pou Fanm Ansent | Depatman Sante Eta New York

Sante Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

Pwogram sa a ofri swen konplè pou gwosès ak lòt sèvis sante pou fanm ak adolesan ki abite nan Eta New York epi ki satisfè règ pou revni ak rezidans yo.

  • Tibebe yo resevwa sèvis swen sante pandan omwen yon (1) ane aprè nesans la.
  • Si ou ansent epi ou pa gen asirans, ou ka kalifye pou enskri pou yon plan asirans nan NY State of Health Marketplace, menm si peryòd enskripsyon an fèmen.
  • Pwoteksyon gratis disponib kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon.
  • Aksè pwolonje pou sèvis planin familyal disponib pou fanm ki gen Medicaid pandan yo ansent men ki pèdi pwoteksyon apre gwosès la.

Ki moun ki kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  1. Èske ou se yon rezidan Eta New York?
  2. Èske ou satisfè limit sou revni yo? Remak: Lè nou di moun ki nan kay la timoun ki nan vant yon manman ki ansent ladan tou.
Gwosè Fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,526
2 $3,403
3 $4,280
4 $5,157
5 $6,035
6 $6,912
7 $7,789
8 $8,666
Pou chak moun an plis, ajoute: $878

 


Kouman pou aplike


Kòman ou kapab jwenn èd

Pou jwenn rekòmandasyon nan yon founisè swen pou gwosès

Lòt Sante Pwogram yo

Vaksen COVID-19 yo

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Vaksen COVID-19 yo

Gen vaksen COVID-19 ki disponib pou nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa ki pi gran, gratis.

Asistans ak Asirans Sante

Administrasyon Resous Imèn nan Vil New York (HRA) / Depatman Sante Eta New York la (NYS Department of Health)

Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Al chèche èd pou konprann opsyon asirans sante ou genyen ak pou w enskri nan yon plan.

NYC Well

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

À April 19, 2022