Asirans Sante pou Fanm Ansent

Medicaid pou Fanm Ansent | Depatman Sante Eta New York

Sante Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

Pwogram sa a ofri swen konplè pou gwosès ak lòt sèvis sante pou fanm ak adolesan ki abite nan Eta New York epi ki satisfè règ pou revni ak rezidans yo.

  • Tibebe yo resevwa sèvis swen sante pandan omwen yon (1) ane aprè nesans la.
  • Si ou ansent epi ou pa gen asirans, ou ka kalifye pou enskri pou yon plan asirans nan NY State of Health Marketplace, menm si peryòd enskripsyon an fèmen.
  • Pwoteksyon gratis disponib kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon.
  • Aksè pwolonje pou sèvis planin familyal disponib pou fanm ki gen Medicaid pandan yo ansent men ki pèdi pwoteksyon apre gwosès la.

Ki moun ki kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  1. Èske ou se yon rezidan Eta New York?
  2. Èske ou satisfè limit sou revni yo? Remak: Lè nou di moun ki nan kay la timoun ki nan vant yon manman ki ansent ladan tou.
Gwosè Fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,526
2 $3,403
3 $4,280
4 $5,157
5 $6,035
6 $6,912
7 $7,789
8 $8,666
Pou chak moun an plis, ajoute: $878

 


Kouman pou aplike


Kòman ou kapab jwenn èd

Pou jwenn rekòmandasyon nan yon founisè swen pou gwosès

Lòt Sante Pwogram yo

Health Insurance Assistance

Administrasyon Resous Imèn Vil New York / Depatman Sante Eta New York (NYS DOH)

Asirans sante nan pri ki ba epi gratis

Chèche jwenn èd pou ou konprann opsyon asirans sante ki abòdab pou ou a epi enskri nan yon plan.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

NYC 988

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Pale, ekri mesaj, oubyen tchat pou w ka jwenn èd pou sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

À April 19, 2022