Sèvis preparasyon taks gratis

Preparasyon Taks Gratis Nan NYC | Depatman Pwoteksyon Konsomatè ak Travayè Vil New York (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)

Lajan kach ak depans Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

Si en 2021 vos revenus sont inférieurs ou égaux à 72 000 $, vous pouvez remplir gratuitement votre déclaration de revenus avec le service gratuit de préparation des déclarations de revenus de la ville de New York (NYC Free Tax Prep). Des préparateurs qualifiés de déclarations fiscales bénévoles du programme VITA/TCE et certifiés par l’IRS sont à votre disposition pour remplir votre déclaration de revenus.

 • Dat limit pou ranpli deklarasyon taks sou revni 2021 ou se 18 Avril 2022.
 • Gen plizyè fason ou ka ranpli taks ou gratis ak NYC Free Tax Prep.
  • Preparasyon Taks Vityèl: Yon moun ki konn prepare taks ka ede w ranpli deklarasyon taks ou pandan yon apèl vityèl ki dire ant 60 ak 90 minit.
  • Prepare Taks Ou Poukont Ou: Ranpli deklarasyon taks ou poukont ou. Yon moun ki konn prepare taks ap disponib atravè telefòn oswa imèl pou reponn kesyon ou yo.
  • Sèvis pou Depoze: Depoze dokiman taks ou epi ale chèche deklarasyon ki ranpli a nan pita
  • Fas-a-fas: Fè prepare taks ou gratis nan yon kote yo prepare taks ki toupre w.
 • Lè ou ranpli taks ou, ou ka kalifye pou kredi sou taks tankou EITC, Kredi sou Taks pou Timoun (Child Tax Credit), oswa Kredi sou Taks pou Timoun ak Depandan (Child and Dependent Tax Credit). Kredi sou taks sa yo ka ogmante ranbousman ou.
  • Si gen yon ranbousman, IRS ap voye l nan lapòs ba ou oswa depoze li sou kont labank ou.

Ki moun ki kalifye

Si ou te touche $72,000 oswa mwens pandan an 2021, ou ka ranpli taks ou gratis avèk Preparasyon Taks gratis Vil New York (NYC Free Tax prep).


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou fè deklarasyon an w ap bezwen bay prèv sa yo:

 • Idantite ou: tankou yon kat idantifikasyon leta, tankou IDNYC.
 • Prèv Revni: Fòm W-2, 1099, oswa dosye revni ak depans yo si ou se yon travayè endepandan.
 • Nimewo kont ak woutaj, si w ta vle yo depoze dirèk sou kont ou.
 • Fòm 1095-A, si ou menm, mari/madanm, oswa moun ki depann sou ou te enskri nan yon plan asirans sante nan Health Insurance Marketplace
 • Depans pou Gadri, si sa aplikab.

Selon ka pa w lan, ou kapab resevwa lòt papye tou tankou enterè sou prè pou etidyan yo (Fòm 1098-T) oswa Avantaj Sekirite Sosyal (Fòm SSA-1099). Rasire w gen fòm sa yo nan men w lè w ap fè deklarasyon an pou yo kapab ranbouse w tout.


Kouman pou aplike

Ale sou NYC Free Tax Prep pou jwenn èd vityèl, an pèsòn, oswa sèvis pou preparasyon taks.


Kòman ou kapab jwenn èd

Ale sou sit entènèt yo

Gade kesyon moun poze souvan yo sou NYC Free Tax Prep.

Ale sou sit entènèt DCWP a pou aprann plis konsènan kredi sou taks ou ka reklame yo.

Rele 311

Epi mande èd pou prepare taks ou.

Lòt Lajan kach ak depans Pwogram yo

Pwogram Koneksyon Abòdab (Affordable Connectivity Program) (ACP)

Komisyon Federal pou Kominikasyon (Federal Communications Commission, FCC)

Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Jwenn yon rabè chak mwa jiska $30 sou sèvis entènèt epi jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè.

Fair Fares NYC (FFNYC)

NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

Vwayaje pou mwatye pri

Fè ekonomi 50% sou transpò piblik ki gen ladan pri tikè tren, kalifye pou pri tikè otobis yo, ak Aksè-Yon-kous vwayaj transpò adapte.

Èd Ann Ijans/ Èd Moun Resevwa Yon Sèl Fwa (One Shot Deal)

Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) Vil New York

Lajan Kach pandan yon ijans

Èd finansyè pou moun ki pa kapab fè yon depans akòz yon sitiyasyon oswa yon evènman enprevi.

À February 28, 2022