Estaj pou jèn ki nan lekòl segondè ak jèn ki nan kolèj yo

NYC Ladders for Leaders (Nechèl pou Lidè NYC) | Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC, (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Travay Adolesan Jenn Granmoun

Pwogram nan ofri etidyan ki nan lekòl segondè ak etidyan ki nan inivèsite yo internships (estaj) pwofesyonèl ki peye nan ann ete. Anplwayè yo se gran antrepriz, ajans ki pa la pou yo fè lajan, ak ajans gouvènman yo ki nan New York City. Pwogram nan ofri èd nan travay ak èd nan preparasyon pou travay.

 

 • Aplikasyon yo louvri kounye a; aplike anvan 25 fevriye 2022.
 • An jeneral, estaj yo kòmanse premye semèn mwa jiyè a. Elèv ak etidyan yo travay 25 èdtan pa semèn pou pi piti pandan omwen 6 semèn.
 • Si ou poko gen 18 lane, ou dwe genyen papye travay pou w patisipe.
 • Pwogram lan ede tou nan zafè fòmasyon anvan travay, teknik preparasyon nan espas travay, ak eksplorasyon karyè ak kolèj.
 • Apre pwogram lan, etidyan/elèv yo kapab patisipe nan yon vas rezo ki gen ansyen etidyan/elèv, opòtinite apre estaj, epi evènman pou fè kontak yo louvri sèlman pou ansyen patisipan yo.

Ki moun ki kalifye

Ou kapab kalifye si ou anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 • Èske ou abite NYC?
 • Èske ou enskri nan yon lekòl segondè oubyen ou enskri nan yon inivèsite aktyèlman?
 • Èske ou genyen ant 16 ak 22 lane?
 • Èske ou fè work experience (esperyans travay) deja (menm si se te yon benevola)?
 • Èske ou fè 3.00 kòm mwayèn jeneral (GPA) pou pi piti?
 • Si ou genyen 18 lane, èske ou genyen dokiman travay?

Ki sa ou bezwen pou aplike

Ou pa bezwen soumèt dokiman ak aplikasyon w lan. Ou ap sèlman bezwen soumèt dokiman yo si yo chwazi ou pou patisipe nan pwogram lan.

Ou ap bezwen bay dokiman sa yo ki poko ekspire:

Prèv ki di kiyès ou ye

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Kat etidyan
 • Pyès idantite vil la, Eta a, oswa gouvènman an bay, tankou yon lisans chofè Eta New York, pèmi pou aprann, paspò, oswa IDNYC

Prèv ki di laj ou genyen

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Batistè
 • Kat avantaj
 • Lisans chofè/pèmi pou aprann nan Eta New York
 • Kat anrejistreman moun ki pa sitwayen Ameriken (etranje)
 • Paspò Ameriken

Prèv ki di kote ou ap viv

Youn (1) nan dokiman sa yo, ki gen dat 6 mwa ki sot pase yo:

 • Bòdwo sèvis piblik
 • Kontra lwaye, ipotèk, oswa papye kay
 • Bòdwo kab televizyon (li dwe endike sèvis telefòn lan)
 • Kourye ofisyèl ki soti nan Ajans Federal, Ajans Eta, oswa Ajans Vil la

Prèv ki di ou elijib pou travay

Jèn ki genyen 16 ak 17 lane yo ap oblije bay papye travay yo.

Anplis, tout jèn yo ap oblije bay youn nan dokiman sa yo:

 • Kanè (ki gen dat nan 6 mwa ki sot pase yo)
 • Relve nòt ofisyèl
 • Lisans chofè/pèmi pou aprann nan Eta New York
 • Kat enskripsyon elektè
 • Kat militè ameriken/dosye rekritman

Prèv estati lekòl

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Relve nòt ofisyèl lekòl segondè
 • Relve nòt ofisyèl kolèj
 • Relve nòt kolèj ki pa ofisyèl ki gen yon kopi kat etidyan w lan

Prèv estati sitwayènte

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Paspò Ameriken ki Valid
 • Batistè Etazini
 • Kat anrejistreman etranje
 • I-94, I-551, I-797
 • Sètifika natiralizasyon
 • Kat enskripsyon nan travay

Prèv revni fanmi ou

Pou chak sous revni chak moun ki gen revni epi ki gen dat 6 dènye mwa ki sot pase yo, bay yon sèl dokiman:

Si se Asistans Piblik ki ba li sipò:

 • Kat EBT Aktyèl (ki gen non paran/responsab legal la) AK yon resi magazen ki resan
 • Bidjè Avantaj Aktyèl/Lèt SNAP
 • Lèt ofisyèl ki soti nan Sèvis Sosyal (Li dwe ladan gen non aplikan, nimewo avantaj la, ak dat)

Si se pa Asistans Piblik ki ba li sipò:

 • De (2) souch chèk youn dèyè lòt ki gen dat ki nan sis (6) dènye mwa yo (Li dwe gen ladan non, ak revni brit benefisyè a)
 • Fòm W-2 2021 ak yon (1) souch chèk ki gen dat ki nan sis (6) dènye mwa yo
 • Lèt Aktyèl ki Bay Pansyon
 • Lèt Aktyèl ki Bay SSA
 • Dokiman Avantaj Chomaj ki gen dat ki nan sis (6) dènye mwa yo
 • Si se travayè endepandan, Deklarasyon Taks Sou Revni pou 2021 ki gen ladan Fòm Taks “C” oswa “E” (si w resevwa revni pou lwaye)

Prèv nimewo sekirite sosyal

 • Kat Sekirite Sosyal

Prèv enskripsyon nan Sèvis Selektif (pou gason ki gen 18 lane e plis)

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Dosye enskripsyon anliy (www.sss.gov)
 • Resi kòb anliy

Prèv estati andikap (si sa nesesè)

Youn (1) nan dokiman sa yo:

 • Prèv Andikap Sekirite Sosyal oswa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI)
 • Deklarasyon yon pwofesyonèl medikal
 • Lòt dokiman ofisyèl pou ACS, HRA, lekòl ou ki di ou genyen yon andikap.

Kouman pou aplike


Kòman ou kapab jwenn èd

 • Ale sou sitwèb DYCD a pou kapab aprann plis bagay toujou.
 • Rele DYCD Community Connect nan 800-246-4646 (Lendi rive Vandredi 9è AM rive 5è PM) si ou gen kesyon sou pwogram sa a.

Lòt Travay Pwogram yo

Pwogram Travay Pou Jèn Pandan Ete (SYEP)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (Department of Youth and Community Development, DYCD)

Eksperyans ete travay peye pou jèn yo

SYEP bay jèn moun ki gen laj 14 ak 24 lane eksperyans dete peye pou jiska sis semèn.

WorkingNYC

Biwo Majistra pou Devlopman Travayè

Pwogram Fòmasyon pwofesyonèl ak resous Vil lan.

Jwenn sèvis ak resous ki kapab ede ou prepareepi resevwa yon djòb.

Jobs Plus

Direksyon Lojman NYC (NYC Housing Authority, NYCHA)

Èd nan jwenn travay pou rezidan ki nan public housing (lojman piblik)

Jobs Plus se yon pwogram anplwa ki pèmèt rezidan NYCHA yo jwenn travay epi li pèmèt yo ogmante revni yo.

À January 24, 2022