Sipò pou paran ki vini premye fwa

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP) | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sèvis pou Fanmi Jenn Granmoun Gadyen

Paran ki vini pou premye fwa yo kapab jwen pwòp enfimyè pèsonèl yo gratis. Enfimyè ou an ka reponn kesyon ou yo epi bay konsèy ak sipò ki gen anpil valè, epi li ka sipòte w pou gen yon gwosès an sante epi pou w gen yon ti bebe ki an sante.

Avèk NYC NFP, ou pral rankontre avèk enfimyè ou a regilyèman pou pale sou gwosès, edikasyon timoun, sante ak devlopman pitit ou, ak kèlkeswa lòt bagay ki enkyete ou antanke paran pou premye fwa.

 • Enfimyè ou a pral ede w:
  • Konnen sa pou ou atann pandan gwosès ak akouchman an
  • Aprann fason pou pran swen tibebe ou (manje, benyen, dòmi san danje ak plis toujou)
  • Konprann kòman ti bebe yo aprann ak grandi
  • Bay tibebe ou pi bon kòmansman ki posib nan lavi
 • Epitou, enfimyè ou a kapab:
  • Reyalize objektif pèsonèl (tankou edikasyon ak travay)
  • Konekte avèk lòt resous ak sèvis, tankou asirans sante, swen sante mantal, gadri ak pwogram edikatif
 • Ou ka enskri pou NYC NFP byen bonè nan gwosès ou a, jan ou vle, men pa pita pase nan 28 semèn ou a.
 • Ou ka jwenn sèvis NYC NFP yo kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon w.

Ki moun ki kalifye

Ou kalifye pou NYC NFP si ou reponn ‘wi’ pou kesyon yo ki anba a:

 1. Èske ou gen 28 semèn ansent oswa mwens avèk premye tibebe ou?
 2. Èske w ap viv nan vil Nouyòk?
 3. Èske ou kalifye oswa ou kwè ou ka kalifye pou Medicaid, WIC, SNAP (koupon pou manje) oswa Asistans Piblik?

Pwogram sa a disponib pou tout paran, kèlkeswa laj, sitiyasyon imigrasyon, oswa idantite seksyèl.


Kouman pou aplike

Moun k ap paran pou premye fwa kapab aplike nan pwogram la epi jwenn yon enfimyè pèsonèl pandan y ap rele NYC NFP nan 347-396-4200 oswa voye yon imèl nycnfp@health.nyc.gov.

Founisè sèvis yo kapab refere pasyan oswa kliyan yo nan NYC NFP pandan y ap ranpli fòm referans lan epi fakse li nan 347-396-4360 oswa voye li pa imèl bay nycnfp@health.nyc.gov.


Kòman ou kapab jwenn èd

Si ou se yon moun k ap paran pou premye fwa epi ki enterese gen pwòp enfimyè pèsonèl ou, ou kapab:

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Newborn Home Visiting Program (Pwogram Vizit Adomisil pou Ti bebe ki Fenk Fèt) (NHVP)

NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Vizit adomisil pou nouvo manman

Nouvo manman yo kapab resevwa sipò nan men yon pwofesyonèl sante pou ede yo nan kesyon bay tete, ba ou konsèy sou sante/sekirite, epi mete ou an kontak avèk resous kominotè yo.

À March 25, 2022