Konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li

Konje Familyal yo Peye nan Eta New York (PFL) | Komisyon Konpansasyon Travayè nan Eta New York

Gadri Jenn Granmoun Gadyen

Konje Familyal yo Peye a (NYS Paid Family Leave, PFL) bay anplwaye ki kalifye yo, yon konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li. Travay ou a pwoteje lè ou an konje.

 • Travayè yo ka pran Konje Familyal Peye pou yo ka:
  • rapwoche yon timoun pandan 12 mwa nesans li, adopsyon li, oswa pandan plasman li nan fwaye dakèy la.
  • pran swen yon manm fanmi ki gen yon pwoblèm sante ki grav.
  • ede moun yo renmen yo, lè yon manm fanmi an ale aletranje.
  • pran swen tèt yo, yon timoun, oswa yon manm fanmi pandan yon òdonans karantèn oswa izòlman pou COVID-19.
 • Si ou elijib, ou ka pran jiska 12 semèn konje. Ou pa oblije pran tout konje yo yon sèl kou, men se jounen konplè pou yo ye, se pa demi jounen.
 • Yo ka peye ou jiska 67 pousan nan salè mwayèn ou chak semèn. Verifye konbyen lajan ou ka jwenn chak semèn, itilize Kalkilatris Avantaj Salè.
 • Epitou, Konje Familyal yo Peye a bay:
  • pwoteksyon travay
  • asirans sante san kanpe
  • pwoteksyon kont diskriminasyon oswa vanjans
 • Estati imigrasyon ou pa afekte kalifikasyon ou.

Ki moun ki kalifye

Ou ka anmezi pou pran Konje Peye pou Fanmi an si ou:

 1. Se yon rezidan Eta New York lan.
 2. Travay pou yon konpayi prive nan Eta New York lan, oswa yon konpayi piblik ki te chwazi patisipe.
 • Satisfè egzijans tan travay la anvan ou pran Konje Familyal yo Peye a:
  • Anplwaye aplentan ki regilyèman travay 20 èdtan oswa plis pa semèn ka pran PFL apre yo fin travay 26 semèn youn apre lòt.
  • Anplwaye a tan pasyèl ki regilyèman travay mwens pase 20 èdtan pa semèn ka pran PFL apre yo fin travay 175 jou. Jou sa yo pa bezwen fèt youn apre lòt.

Ki sa ou bezwen pou aplike

Ou pral gen bezwen diferan dokiman selon sitiyasyon w lan. Tcheke lyen ki anba a pou ka wè dokiman ou pral bezwen yo.

An jeneral, ou pral bezwen bay prèv idantite ou, relasyon familyal ou, adrès ou, epi revni ou.

Epitou, ou pral bezwen bay prèv yon evènman kalifye pou ranpli yon reklamasyon PFL.


Kouman pou aplike

Aplike pou PFL atravè konpayi ou an.

 1. Di konpayi ou an sa omwen 30 jou anvan ou deside pran konje a, si sa posib. Sinon, fè yo konn sa san pèdi tan.
 2. Telechaje epi ranpli yon fòm reklamasyon ki baze sou enstriksyon konpayi ou an. Ou mande konpayi ou an oswa konpayi asirans li an yon fòm reklamasyon tou.
 3. Rasanble dokiman sipò yo pou reklamasyon w lan. Chak fòm reklamasyon di w ki dokiman ou pral bezwen.
 4. Soumèt fòm reklamasyon w lan ak dokiman w yo bay konpayi asirans patwon w lan oswa jan patwon w lan mande w pou fè sa a.
  • Mande patwon w lan kiyès konpayi asirans li an ye.
  • Ou ka rele Liy Asistans Konje Familyal yo Peye a tou nan nimewo 844-337-6303 si ou pa konnen kiyès konpayi asirans li a ye.
 5. Nan pifò ka yo, konpayi asirans patwon w lan dwe peye oswa rejte reklamasyon w lan nan espas 18 jou apre yo ou fin resevwa reklamasyon konplè w la.

Kòman ou kapab jwenn èd

Ale sou sitwèb yo

Jwenn plis enfòmasyon sou Konje Familyal yo Peye nan Eta New York lan sou paidfamilyleave.ny.gov

Jwenn plis enfòmasyon sou pwoteksyon pou travayè yo ak kisa w dwe fè si yo te vyole dwa ou yo nan paidfamilyleave.ny.gov/protections

Rele Liy Asistans Konje Familyal yo Peyo a

Rele nan nimewo 844-337-6303
Lendi pou rive Vandredi

Lòt Gadri Pwogram yo

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Sèvis Gadri

Administrasyon pou Sèvis pou Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York

Koupon pou ede kouvri frè sèvis gadri pou timoun ki gen 6 semèn jiska 13 lane yo.

Koupon pou Sèvis Gadri yo ede peye sèvis gadri lakay yon founisè kalifye oswa founisè enfòmèl tankou fanmi, vwazinaj, oswa zanmi.

Head Start

Depatman Edikasyon NYC (DOE)

Swen ak Edikasyon pou timoun ki gen 3 a 4 lane ki nan fanmi ki gen ti mwayen ekonomik.

Pwogram Head Start yo gratis epi yo fonksyone tout ane a pandan omwen 8 èdtan chak jou.

À December 13, 2022