Pre-K gratis pou timoun ki gen katran

Pre-Matènèl (Pre-K) | NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

The Pre-K application for the 2022-2023 school year is now open. Apply on MySchools by March 18, 2022.

Pwogram Pre-K yo ede timoun yo gen yon pi bon depa nan lekòl ak nan lavi. Timoun yo aprann rezoud pwoblèm, poze kesyon, epi eksplore mond yo ap viv ladan an. Pwogram Pre-K yo bay timoun yo nan NYC yon kominote pou aprann san danje epi ki ankourajan.

  • Aplike nan pre-K pou ane lekòl 2022-2023 a anvan 18 mas 2022.
  • Nan Vil New York, timoun yo kòmanse pre-K nan ane sivil yo genyen kat (4) lane a.
  • Pwogram pre-K yo ofri kalite plas Tout jounen, Jounen ak Ane Pwolonje ak Pwogram pou Degoche Timoun Bonè (Head Start). Jwenn plis enfòmasyon.
  • Pwogram pre-K yo ofri nan kèk lekòl primè piblik, sant Pre-K ekip NYCDOE a dirije, ak nan òganizasyon kominotè yo. Chak etablisman ofri yon kourikoulòm DOE ki regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt.

Ki moun ki kalifye

  • Tout fanmi NYC ki gen timoun ki fèt nan lane 2018 kapab enskri pou ane lekòl 2022-2023 a.
  • Timoun ki gen andikap yo patisipe nan pwogram Pre-K pou Tout Moun (Pre-K for All). Jwenn plis enfòmasyon.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram pre-K a.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Gade la lis verifikasyon pre-enskripsyon an pou aprann plis sou dokiman ou bezwen pou pre-enskri pitit ou a epi aksepte òf Pre-K yo. Pou tradui kopi lis verifikasyon an, gade seksyon Dokiman nan Paj enskripsyon Pre-K for All.


Kouman pou aplike

Aplike pou Pre-K nan youn nan fason sa yo:

  • Anliy avèk MySchools. Ou kapab aplike nan lang Anglè, Arab, Bengali / Bangla, -Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Panyòl, oswa Oudou.
  • Nan telefòn, lè w rele nan 718-935-2009. Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang.
  • Fas a fas nan yon Sant Akèy pou Fanmi.

Fanmi ki elijib yo kapaba aplike tou pou pwogram pre-K gratis oswa bon mache avèk yon jou ak ane pwolonje, ki gen Pwogram pou Degoche Timoun Bonè ladan tou. Elijibilite w ap baze sou revni ou ak bezwen ou genyen.

Ou kapab jwenn pwogram pre-K demi jounen ak pwogram pre-K lekòl charter yo nan MySchools.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.

CUNY Start (Ratrapaj CUNY)

Inivèsite Vil New York la (The City University of New York, CUNY)

Èd akademik pou etidyan CUNY

Etidyan CUNY yo kapab respekte nòm konpetans CUNY yo epi yo kapab prepare yo pou yo kapab suiv kou nan nivo inivèsite.

À March 14, 2022