Preskolè gratis pou timoun ki gen 4 tran.

Pre-K for All (Pre-K) | Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

The Pre-K application for the 2022-2023 school year is now open. Apply on MySchools by March 18, 2022.

Pwogram Pre-K yo ede timoun yo pi byen kòmanse nan lekòl ak nan lavi a. Pitit ou kapab aprann kijan pou rezoud pwoblèm, poze kesyon epi eksplore monn ki toutotan nan yon kominote aprantisaj sekirize e kote gen bonjan motivasyon.

 • Aplike pou preskolè pou ane lekòl 2023-2024 anvan 10 Mas 2023.
 • Nan Vil New York, timoun yo kòmanse pre-K nan ane sivil yo genyen kat (4) lane a.
 • Pwogram Preskolè yo ofri plas pandan tout jounen, Jounen ak Ane Pwolonje ak nan Head Start, chak pwogram genyen pwòp kritè sou kalifikasyon yo. Aprann plis.
 • Pwogram 3-K yo disponib nan tout senk awondisman yo nan twa kad. Chak etablisman ofri yon pwogram regilye, kalite siperyè ki baze sou jwèt. Kad yo kapab:
  • seleksyone lekòl la primè piblik yo,
  • Sant preskolè anplwaye NYCDOE ap dirije yo, ak
  • Òganizasyon kominotè ki rele NYC Early Education Centers (NYCEECs)

Ki moun ki kalifye

Tout fanmi NYC ki gen timoun ki te fèt nan ane 2018 kapab enskri pandan ane lekòl 2023-2024 la.

Timoun andikape yo oswa k ap aprann Anglè yo kapab patisipe nan pwogram pre-K for all.

Timoun yo pa oblije konn itilize vaz oswa twalèt pou yo patisipe nan pwogram pre-K a.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Gade lis verifikasyon pou preyenskripsyon an pou aprann plis bagay sou dokiman w ap bezwen pou fè preyenskripsyon pitit ou epi pou aksepte òf preskolè a. Pou jwenn kopi lis verifkasyon an ki tradui, gade seksyon Dokiman sou paj enskripsyon Pre-K for All.


Kouman pou aplike

Aplike pou Pre-K nan youn nan fason sa yo:

 • Anliy avèk Myschools. Ou kapab aplike ann Anglè, Arab, Bengali/Bangla, Chinwa, Kreyòl Ayisyen, Fransè, Koreyen, Ris, Espanyòl oswa Oudou.
 • Nan telefòn lè w rele 718-935-2009. Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang.
 • Fas a fas nan yon Sant Dakèy Fanmi.

Fanmi ki kalifye yo kapab aplike tou pou pwogram 3-K avèk yon jounen ak ane pwolonje gratis oswa nan yon pri redwi, sa gen ladan Head Start. Kalifikasyon ou baze sou revni ou ak bezwen ou genyen.

Ou kapab jwenn tou pwogram preskolè mwatye jounen ak pwogram preskolè nan lekòl kontra nan MySchools.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

Lekòl Matènèl ak Lekòl Elemantè

Depatman Edikasyon (Department of Education, DOE) NYC a

Lekòl piblik: Matènèl - 5yèm ane

Enskri pitit ou a nan matènèl lè li genyen senk (5) lane. Aprann konnen opsyon lekòl elemantè ou yo.

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

3-K (3-K)

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Edikasyon preskolè pou timoun ki gen twa (3) lane

Yon edikasyon gratis, tout jounen epi bon kalite pou timoun ki gen 3 zan nan vil New York.

À February 27, 2023