Edikasyon dòmi san danje & bèso pou ti bebe

Safe Sleep Initiative (Pwogram Pou Ti Bebe Yo Kapab Dòmi Ansekirite) | NYC Department of Health & Mental Hygiene/NYC Administration for Children's Services (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC/Aministrasyon Sèvis pou timoun)

Sèvis pou Fanmi Tibebe Gadyen

Si fason ti bebe yo dòmi an pa bon sa kapab yon danje pou yo. Fason ou kapab jwenn enfòmasyon sou fason ti bebe ou an dwe dòmi nan men Safe Sleep Initiative la (Pwogram Pou Ti Bebe Yo Kapab Dòmi Ansekirite a). Fanmi revni yo piti yo kapab kalifye pou yon jwenn yon bèso gratis tou.


Ki moun ki kalifye

  • Pou ou kapab konnen si ou kalifye pou ou resevwa yon bèso gratis, rele nan 311 epi mande enfòmasyon sou Safe Sleep (Dòmi Ansekirite).
  • ACS-involved families (fanmi ki fè pati ACS) yo kapab mande travayè sosyal yo a pou li verifye si yo kalifye pou yo resevwa yon bèso gratis.

Kouman pou aplike


Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

À June 21, 2021