Swen sante gratis nan lekòl

Sant Sante ki nan Lekòl | NYC Department of Education/NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Edikasyon NYC/ Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Sante Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan

Due to the COVID-19 pandemic, SBHCs are primarily seeing students by appointment. Many SBHCs also offer telemedicine to provide needed services virtually. Please contact the SBHC in your school for information about appointments and telemedicine, as well as in-person services during the pandemic.

Etidyan kapab jwenn swen sante fasil nan lekòl yo a. Sèvis yo se:

  • Egzamen fizik
  • Swen medikal pou maladi kwonik tankou opresyon ak dyabèt
  • Depistaj ak tretman pou maladi okazyonèl tankou tèt fè mal ak gòj fè mal
  • Sèvis sante mantal oswa referans pou sèvis sante mantal si sa nesesè

Elèv yo ka jwenn sèvis gratis, kèlkeswa estati asirans oswa imigrasyon yo.

  • Elèv yo ak fanmi yo ka jwenn èd pou aplike pou asirans sante piblik gratis oswa a ba pri.
  • SBHC ofri sèvis sou randevou oswa san randevou.
  • Gen kèk SBHC ki ofri swen sante repwodiktif tou ki apwopriye ak laj pou jèn yo. Elèv Segondè yo pa bezwen konsantman paran yo pou yo resevwa sèvis sante repwodiksyon konfidansyèl.
  • Verifye nan lekòl pitit ou a oubyen ale gade nan lis SBHCs la pou chèche konnen si gen yon sant sante nan lakou lekòl la pitit ou a

Ki moun ki kalifye

Tout etidyan ki enskri nan yon lekòl ki genyen yon SBHC kalifye pou sèvis swen sante ki nan lekòl pa yo a.


Kouman pou aplike

Pou etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis, yo dwe fè paran yo oubyen yo dwe fè guardians (responsab legal) yo ranpli yon fòmilè konsantman epi pou yo remèt li. Ou kapab jwenn fòmilè a nan SBHC ki nan lekòl pitit ou a.

Etidyan yo pa bezwen genyen health insurance (asirans sante) pou yo kapab enskri nan SBHC. Si yon etidyan pa genyen asirans, mete enfòmasyon an nan fòmilè konsabtaman an.


Kòman ou kapab jwenn èd

  • Ale sou sitwèb SBHC a pou ou kapab konnen tout sèvis ki disponib yo.
  • Voye yon mesaj bay Lorraine Tiezzi, Director of Adolescent Health (Direktè Sante pou Adolesan) an pa imèl, si ou genyen kesyon sou pwogram sa a.

Lòt Sante Pwogram yo

Vaksen COVID-19 yo

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene)

Vaksen COVID-19 yo

Enfòmasyon pou pran sou vaksen COVID-19 la

NYC Care

NYC Health + Hospitals

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

NYC Well

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

À January 11, 2021