Manje maten ak manje midi pandan ete

Repa Pandan Ete | NYC Depatman Edikasyon

Manje Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan Jenn Granmoun

Ete sa a, nenpòt New Yorker ki vle kapab jwenn pla “tou pare” gratis 400 kote nan vil la.

  • Ou pa bezwen ni enskri, ni gen dokiman oswa ID pou ou resevwa dejene oswa lennch gratis.
  • Sant kote pla yo disponib yo ouvri pou timoun ak fanmi soti 7:30 rive 11:30am epi pou adilt soti 11:30am rive 1:30pm, Lendi pou Vandredi
  • Pla kosher ak halal disponib sèten kote
  • Jwenn kote ki gen Repa Eta Gratis

Ki moun ki kalifye

Tout timoun NYC, 18 an ak pi piti, kapab jwenn repa gratis pandan ete.


Kouman pou aplike

Ou pa bezwen enskri pou jwi gratis manje maten oswa manje maten. Nenpòt Nouyòkè jis bezwen mache nan youn nan anpil kote nan kominote a.


Kòman ou kapab jwenn èd

À September 15, 2020