Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

We Speak NYC (WSNYC) | Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Edikasyon Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

We Speak NYC ede elèv ki gen 16 lane oswa plis toujou, k ap aprann lang Anglè a pou yo aprann Anglè epi jwenn aksè a sèvis yo. Pwogram nan gen kou sou entènèt, videyo, entènèt, ak dokiman ki enprime pou w ka fè pratik lakay ou.

  • Kou We Speak NYC yo ede w devlope epi pratike konpetans konvèsasyon w nan kou kominotè k ap fèt nan tout senk (5) minisipalite yo.
  • Akòz COVID-19 la, kou yo fèt sou entènèt.
  • Kou sou entènèt yo fèt yon fwa pa semèn, chak semèn pandan 7 jiska 10 semèn.
  • Kou ak materyèl yo fèt pou moun k ap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè.
  • Videyo ak materyèl yo rakonte istwa konsènan yon seri rezidan New York ki soti toupatou nan mond lan epi eksplike kèk sèvis ak resous enpòtan Vil la ofri.
    • Chak videyo gen yon skript, gid etid, ak pratik vokabilè.
  • Ou kapab chwazi sèvi kòm volontè tou pou dirije yon kou oswa òganize yon kou pou We Speak NYC.

Ki moun ki kalifye

Nenpòt moun kapab enskri pou yon kou sou entènèt. Kou ak materyèl yo fèt pou moun kap aprann anglè ki nan nivo entèmedyè ki gen pou laj 16 lane ak plis.


Kouman pou aplike

Swiv yon kou sou entènèt

Enskri nan telefòn

  • Rele liy prensipal Biwo Majistra Afè Imigran yo (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) nan 212-788-7654. Ou ka mande pou yo konekte ou ak WSNYC pou jwenn epi pran yon kou, sèvi kòm volontè pou anime yon kou, oswa ou kapab vin yon patnè kap ede nan òganize kou yo.

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.

CUNY Start (Ratrapaj CUNY)

Inivèsite Vil New York la (The City University of New York, CUNY)

Èd akademik pou etidyan CUNY

Etidyan CUNY yo kapab respekte nòm konpetans CUNY yo epi yo kapab prepare yo pou yo kapab suiv kou nan nivo inivèsite.

Lekòl Segondè

NYC Department of Education (NYC Department of Education, DOE)

Lekòl piblik: 9yèm - 12yèm ane

Aprann konnen plis sou pwosesis admisyon lekòl segondè pou lekòl piblik yo.

À January 3, 2022