Banm Manje!

Timoun Piti Lè tigoute

Ankouraje yo pataje epi mande pitit ou a pou l ba w manje, tou. Lè yo fin pran yon dan di, “Tou pa m!” Ouvri bouch ou epi gade si yap ba w yon dan. Di, “Mèsi!” epi apresa mande yo pou yo fè kou pa yo. Yap byen kontan nou pa yo dirije manje a!

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè oumenm ak pitit ou patisipe youn apre lòt, nou ap fè menm ale vini lè moun ap kominike a, sa ki ap ede yo aprann pale ak li. Yo ap aprann tou kijan pou yo aji ak lòt moun yon fason ki amizan.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a
Ou menm ak pitit ou a nou youn apre lòt vini ak mo ki esplik... Eseye konsèy sa a