8 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pèsonalite timoun uit (8) lane w la ap devlope! Nan etap sa a, li ka vin konnen sa ki byen ak sa ki mal epi tonbe nan fè ti zanmi. Lè w fikse dat pou jwe yo, sa pral ede pitit ou a santi li plis an sekirite epi li gen plis sipò. Aprann plis bagay sou devlopman pitit ou a, resous ki disponib pandan ak apre lekòl, epi jwenn evènman gratis yo nan Vil New York.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Sou anviwon 8 lane, anpil timoun:

 • Sosyal

  • Vin konnen sa ki byen ak sa ki mal
  • Montre plis enterè pou byennèt lòt moun
  • Vin renmen lavi prive yo
  • Gen yon zanmi pou yo jwe ki gen menm sèks ak yo
 • Kominikasyon

  • Pale sou eksperyans, panse ak santiman yo
  • Itilize fraz politès yo tankou "tanpri" ak "mèsi"
  • Konnen tan ki diferan, tankou pase ak fiti ak lòt règ gramè
  • Ka gen matyè yo pi pito nan lekòl
  • Souvan kontan anpil pou yo pale sou sa yo vle fè lè yo gran
 • Aprantisaj

  • Konprann ak egzekite enstriksyon ki gen plizyè etap yo
  • Envante istwa senp
  • Konprann konvèzasyon k ap fèt ant lòt timoun yo
  • Konnen mwa ak sezon yo
  • Kòmanse li liv yo poukont yo
 • Devlopman Fizik

  • Atrap yon boul tenis nan yon men
  • Gen plis fòs nan gwo mis ki nan bra ak janm yo
  • Chanje direksyon pandan y ap kouri, lanse bagay pi byen, epi sote ak grenpe pi byen
 • Sante

  • Pran 5 ons sereyal chak jou (tankou 1 tas sereyal pou manje maten plis 1 tas gwo tòtiya)
  • Pran 1 tas 1/2 legim chak jou (tankou 3 karòt mwayen)
  • Pran 1 tas a 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas a 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 4 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 ti blan poul plis 1 ze)
  • Pran 2 tas 1/2 lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen rive nan entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Aktif pandan 2 èdtan oswa plis, sof si y ap dòmi
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li di li gen vant oswa tèt fè mal anvan li ale lekòl
  • Li pa kapab mare lasèt
  • Li pise nan kabann lannuit
  • Li pa respekte espas pèsonèl lòt timoun
  • Li gen ti enterè pou santiman lòt timoun
  • Li gen difikilte pou li jwenn mo ki kòrèk la lè l ap pale
  • Li pa kapab mete rad sou li poukont li
  • Li fatige fasil chak aktivite li fè
  • Li pa kapab monte yon bekàn san wou sou kote yo (si yo montre li)

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.