Lajan pou achte manje

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP) | NYC Jesyon Resous Imèn

Manje Tout moun

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Jwenn èd pou peye pou manje ak SNAP. Pafwa yo rele avantaj SNAP yo koupon manje. Yo vini sou yon kat debi ou kapab itilize nan plizyè makèt ak mache kiltivatè.

 • Lwa Konsolidasyon Apwopriyasyon 2021 an agrandi règ pou kalifikasyon elèv kolèj pou SNAP yo kote li amande egzanpsyon ki admisib pou egzijans travay la nan 2 fason anplis:
  • Elèv kolèj ki elijib pou patisipe nan etid travay Eta oswa federal, kit ap travay aktivman oswa patisipe nan etid travay ka elijib pou SNAP
  • Elèv kolèj ki gen ""kontribisyon fanmi yo espere"" ki $ 0 ka elijib pou SNAP, si gen yon lòt bagay ki fè yo elijib.
 • Ou kapab aplike pou tout Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.
 • Si ou kalifye, w ap resevwa avantaj ou yo nan yon lespas 30 jou
 • Fòk ou se yon sitwayen ameriken oswa sitiyasyon ou ak imigrasyon legal pou w resevwa SNAP; yon travay pral ede ou detèmine sitiyasyon ou lè ou aplike
 • W ap bezwen bay prèv idantite ou, kote ou abite, ak revni ou
 • Ou kapab kite yon moun ki konnen sitiyasyon kay ou aplike pou ou
 • Aplike sou entènèt, fas-a-fas, pa faks, oswa pa lapòs
 • Ou ka bezwen pase yon entèvyou apre ou fin soumèt aplikasyon ou an. Yon travayè HRA ap rele ou si yo bezwen plis enfòmasyon
 • Tout moun ki abite nan NYCHA ak moun ki resevwa SNAP (koupon pou achte manje) ki gen 16 an oswa plis elijib pou yon rabè Citi Bike. Pou sèlman 5 dola pa mwa, w ap ka monte bekàn pou yon 45 minit mezi fwa ou vle epi jwenn aksè nan plizyè milye bekàn atravè Manhattan, Brooklyn, Queens ak Jersey City.

Ki moun ki kalifye

Pwogram sa a gade plizyè bagay avan yo deside si ou kalifye. Bagay tankou:

 • konbyen lajan w ap fè
 • konbyen lajan ou resevwa nan asistans
 • konbyen moun k ap viv lakay ou
 • sitwayènte ou ak sitiyasyon ou ak imigrasyon

Ak kèk kesyon, nou kapab ede ou konnen si ou kapab kalifye.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou w kalifye pou SNAP w ap bezwen pwouve bagay sa yo:

 • Idantifikasyon ou: tankou yon pyès idantite ak foto, lisans chofè, paspò, sètifika natiralizasyon, oswa dosye lopital.
 • Ki kote ou abite: tankou yon lèt pwopriyetè kay ou a, yon resi lwaye resan ou te peye, kontra kay, oswa etadkont ipotèk.
 • Revni ou (si genyen): tankou yon sous chèk resan, dosye biznis, dènye deklarasyon taks, oswa yon etadkont Avantaj Asirans Chomaj.
 • Sitwayènte oswa sitiyasyon imigrasyon ou: tankou batistè, paspò ameriken, oswa dosye sèvis militè.
  • Menm si ou resevwa SNAP sa p ap afekte ka imigrasyon ou oswa fè yo depòte ou.

Gade nan gid dokiman SNAP la pou wè ki lòt bagay ou ka itilize kòm prèv.


Kouman pou aplike

Gen plizyè fason ou kapab aplike pou SNAP:

Ou kapab aplike pou tout Èd Lajan Kach, SNAP, Renouvèlman Medicaid an menm tan atravè aplikasyon Èd Lajan Kach la sou ACCESS HRA.

 • Aplike sou entènèt ak ACCESS HRA.
 • Aplike fas-a-fas nan nenpòt Sant SNAP oswa òganizasyon kominotè (COB) k ap patisipe.
 • Si w ap aplike pou Asistans ak Lajan Kach ou kapab aplike pou Avantaj SNAP yo menm lè a nan yon Sant Travay HRA.
 • Aplike pa lapòs oswa faks: telechaje aplikasyon an oswa rele Liy Enfòmasyon HRA a nan 718-557-1399 pou yo kapab poste yon aplikasyon pou ou.
 • Lè ou fin ranpli aplikasyon an, faks li bay nimewo 917-639-1111 oswa poste li bay:
  Division of SNAP Services, Mail Application & Referral Unit (MARU)
  P.O.Box 24510
  Brooklyn, NY, 11201

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Manje Pwogram yo

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP)

NYC Jesyon Resous Imèn

Jwenn manje ijan kounye a

Chèche bank alimantè ak kizin kominotè ki bay manje gratis yo byen vit.

Repa Pandan Ete

NYC Depatman Edikasyon

Manje maten ak manje midi pandan ete

Timoun yo kapab jwenn manje maten ak manje midi gratis pandan vakans ete nan plizyè santèn kote nan NYC.

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC)

Depatman Sante Eta Nouyòk

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Manje ki bon pou lasante gratis, konsèy sou jan pou manje byen, sipò pou bay tete, ak referans pou fanm, tibebe, ak timoun ki poko gen senkan.

À April 9, 2021