17-20 lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Atann yon pakèt chanjman ofiyamezi jenn granmoun ou an ap vin pi endepandan toujou. Jenn moun yo nan laj sa a souvan fini lekòl segondè epi yo kòmanse kolèj, yon pwogram travay oswa travay. Ofiyamezi li kòmanse soti poukont li, rete aktif nan lavi li pou w ede li vin yon granmoun ki responsab.

Defile desann pou w aprann plis bagay sou jenn granmoun ou an nan etap sa a, eksplore resous ki disponib yo, epi jwenn evènman ki gratis pou jenn granmoun yo.

Etap enpòtan yo

Li kontinye ap devlope pou li vin yon granmoun! Jwenn enfòmasyon sou kwasans jenn granmoun ou an ak sa pou w siveye pandan moman eksitasyon sa a.

Lè jenn granmoun yo gen 17 - 10 lane, pifò ladan yo:

 • Sosyal

  • Rezoud pwoblèm yo pou yo kapab jere yo
  • Kontwole emosyon yo
 • Kominikasyon

  • Ekri pi klè pase jan yo pale
  • Kapab esplike rezon ki fè yo chwazi fè yon bagay
 • Aprantisaj

  • Konsidere enpak desizyon yo pral genyen sou yo ak lòt moun yo pi devan
  • Gen konpetans elèv lekòl segondè nan lekti ak matematik
  • Planifye pwojè konplèks ak pwojè alontèm
 • Sante

  • Pran 6 a 8 ons sereyal chak jou (tankou 1 bagel plis 1 diri)
  • Pran 2 tas 1/2 a 3 tas legim chak jou (tankou 1 gwo piman dou plis 2 gwo pye seleri)
  • Pran 1 tas 1/2 a 2 tas fwi chak jou (tankou 1 fig mi plis 1/2 tas fwi sèk)
  • Pran 5 ons 1/2 a 6 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 bwat ton plis 2 ze)
  • Pran 3 tas lèt chak jou
  • Fè 2 èdtan aktivite fizik ki ogmante vitès batman kè yo (kadyo) chak semenn
  • Dòmi anviwon 7 - 9 èdtan pa jou

Ofiyamezi jenn granmoun ou an ap fè tranzisyon pou li vin granmoun, pale ak li sou risk ak presyon li ka fè fas yo, tankou:

 • Lwa Bonè

  • Pwoblèm sante mantal yo pa rezoud
  • Pwoblèm avèk lajistis penal
  • Relasyon kote gen move tretman oswa ki pa bon
  • Move itilizasyon sibstans
  • Fè bagay san kapòt

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

IDNYC

NYC Jesyon Resous Imèn

Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

Nan pifò ka tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa plis ka itilize IDNYC kòm yon pyès ID ofisyèl.

Pwogram Travay pou Jèn pandan sezon Ete (SYEP)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè Vil New York (DYCD)

Fè eksperyans travay ki peye nan sezon ete pou jèn

Jiska sis (6) semèn eksperyans ki peye pou jèn ki gen ant 14-24 lane.

Accelerated Study in Associate Programs (Etid Akselere nan Pwogram Asosye) (CUNY ASAP)

Inivèsite Vil New York la (City University of New York, CUNY)

Fason yo ede ou jwenn diplòm CUNY ou an

Etidyan CUNY yo kapab jwenn èd finansye, èd akademik, ak èd pèsonèl ki pou pèmèt yo fini etid ki ap pèmèt jwenn diplòm asosye yo a.