Resous ofisyèl New York City pou

Fanmi yo Timoun yo Paran yo Grandi

Eksplore evènman ak aktivite
 1. Tibebe 0-11 mwa

  1. 2 Mwa
  2. 4 Mwa
  3. 6 Mwa
  4. 9 Mwa
  5. Devlopman Sèvo
 2. Timoun Piti 1-3 ane

  1. 1 Lane
  2. 2 Lane
  3. 3 Lane
  4. Devlopman Sèvo
 3. Timoun Laj Preskolè 4-5 ane

  1. 4 Lane
  2. 5 Lane
  3. Devlopman Sèvo
 4. Timoun ki nan Lekòl Primè 6-10 ane

  1. 6 Lane
  2. 7 Lane
  3. 8 Lane
  4. 9 Lane
  5. 10 Lane
 5. Pre-Adolesan 11-12 ane

  1. 11 Lane
  2. 12 Lane
 6. Adolesan 13-16 ane

  1. 13-14 lane
  2. 15-16 lane
 7. Jenn Granmoun 17-24 ane

  1. 17-20 lane
  2. 21-24 lane

Pwogram Espesyal

Affordable Connectivity Program (ACP)

Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Jwenn yon rabè chak mwa jiska $30 sou sèvis entènèt epi jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè.

STEM Matters nan NYC

Pwogram STEM pandan vakans

STEM Matters nan NYC ofri yon pil pwogram STEM ki enteresan, pratik pou elèv matènèl yo rive nan klas douzyèm ane yo pandan vakans prentan ak ete.

Lekòl Matènèl ak Lekòl Elemantè

Lekòl piblik: Matènèl - 5yèm ane

Enskri pitit ou a nan matènèl lè li genyen senk (5) lane. Aprann konnen opsyon lekòl elemantè ou yo.