1 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pitit ou a ka vin pi fouyapòt toujou! Ankouraje li pandan li ap eksplore bagay yo nan frape yo, sekwe yo ak voye yo jete. Nan etap sa a, li ka reponn demann senp yo epi kòmanse fè pa poukont li.

Defile desann pou w aprann plis bagay sou devlopman timoun piti w la, jwenn sipò tankou gadri, epi jwenn aktivite ki gratis pou nou ale ansanm.

Devlopman Sèvo

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak sa ki diferan. Mande yo si yo ka mete menm kalite fridodòy ansanm (tankou tout fwi yo ansanm). Apresa mande yo si yo ka jwenn yon lòt jan pou yo ranje fridòdòy yo, tankou selon gwosè yo, fòm yo, oubyen koulè yo.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Fè rapwòchman se yon bagay enpòtan nan aprann. Lè pitit ou a ap mete bagay yo angwoup, yap aprann bagay tankou gwosè, koulè ak fòm. Sa ede yo adapte fason yo ap reflechi tou lè yo wè ou ka gwoupe bagay yo diferan fason.
Vroom

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè timoun yo gen anviwon 1 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Timid oswa pa alèz avèk etranje
  • Kriye lè manman oswa papa yo pati
  • Gen bagay ak moun yo pi pito
  • Montre yo gen laperèz nan kèk sitiyasyon
  • Pase yon liv lè yo vle tande yon istwa
  • Repete son oswa aksyon pou yo jwenn atansyon
  • Lonje bra oswa janm pou ede lè y ap mete rad sou yo
  • Fè jwèt tankou "kache figi"
 • Kominikasyon

  • Reponn demann senp aloral tankou "ban mwen liv la"
  • Itilize jès ki senp tankou sekwe tèt pou di "non" oswa fè babay
  • Fè son avèk chanjman ton, ki pi sanble ak pawòl
  • Di "mama" ak "dada" epi fè eksklamasyon tankou "o-o!"
  • Eseye di mo yo tande lòt moun di
 • Aprantisaj

  • Eksplore bagay yo nan fason ki diferan, tankou sekwe yo, frape yo oswa voye yo jete
  • Jwenn bagay ki kache byen fasil
  • Imite jès
  • Kòmanse itilize bagay yo kòmsadwa, tankou bwè nan yon gode oswa bwose cheve
  • Kapab frape de (2) bagay ansanm
  • Mete bagay yo nan yon bwat epi retire bagay yo nan bwat
  • Lage bagay yo san èd
  • Dige avèk lendèks yo
 • Devlopman Fizik

  • Pran pozisyon chita san èd
  • Drese kò yo pou yo kanpe
  • Kenbe mèb yo pou mache, yo rele "mawode"
  • Ka fè kèk pa san kenbe
  • Ka kanpe poukont yo
 • Sante

  • Manje manje ki kraze, ki moulen oswa koupe ak lòt manje ki mou avèk lèt manman
  • Dòmi anviwon 14 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li pa rale
  • Li pa kanpe lè li jwenn sipò
  • Li pa di mo tankou "mama" oswa "dada"
  • Li pa aprann jès tankou voye men oswa sekwe tèt
  • Li pa lonje dwèt sou bagay

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

EarlyLearn

Depatman Edikasyon NYC (DOE)

Swen timoun gratis oswa ak yon pri ki ba pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska de (2) lane

Sèvis gadri ak edikasyon bonè jiska 10 èdtan pa jou.

Early Intervention Program (Pwogram Entèvansyon Davans) (EIP)

Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (DOHMH)

Èd pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap yo

Early Intervention se yon pwogram volontè pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap oubyen ki genyen pwoblèm reta nan devlopaman ansanm ak sipò pou fanmi yo..