21-24 lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Peryòd sa a pa menm jan ak peryòd anvan yo, piske jenn granmoun ou an ka pa anba sipèvizyon dirèk ou ankò. Ofiyamezi li ap antre nan lavi granmoun lan, li ka toujou vin kote ou pou li mande w èd ak konsèy. Kontinye sipòte li epi ankouraje li pou li vin pi endepandan!

Defile desann pou w aprann plis bagay sou jenn granmoun ou an nan etap sa a, eksplore resous ki disponib pou li yo, epi jwenn evènman ki gratis pou jenn granmoun yo.

Etap enpòtan yo

Li kontinye ap devlope pou li vin yon granmoun! Jwenn enfòmasyon sou kwasans jenn granmoun ou an ak sa pou w siveye pandan moman eksitasyon sa a.

Lè jenn granmoun yo gen 21 - 24 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Konsidere tèt yo kòm granmoun paske yo pa timoun ankò
  • Santi yo pi endepandan toujou
 • Kominikasyon

  • Alèz pou yo chèche konsèy nan men granmoun yo
 • Aprantisaj

  • Pran risk jenn granmoun parèy yo mwens enfliyanse epi sa ki bon pou yo plis enfliyanse
  • Kontinye fè nouvo eksperyans—tankou, travay ak relasyon—ki fòme konpreyansyon yo
 • Sante

  • Pran 6 a 8 ons sereyal chak jou (tankou 1 bagel plis 1 diri)
  • Pran 2 tas 1/2 a 3 tas legim chak jou (tankou 1 gwo piman dou plis 2 gwo pye seleri)
  • Pran 1 tas 1/2 a 2 tas fwi chak jou (tankou 1 fig mi plis 1/2 tas fwi sèk)
  • Pran 5 ons 1/2 a 6 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 bwat ton plis 2 ze)
  • Pran 3 tas lèt chak jou
  • Fè plis pase 2 èdtan aktivite ki ogmante vitès batman kè yo chak semenn
  • Dòmi anviwon 7 - 9 èdtan pa jou

Ofiyamezi jenn granmoun ou yo ap fè tranzisyon pou yo vin granmoun, pale ak yo sou risk ak presyon yo ka fè fas yo, tankou:

 • Lwa Bonè

  • Pwoblèm sante mantal ki pa rezoud
  • Pwoblèm avèk lajistis penal
  • Relasyon kote gen move tretman oswa ki pa bon
  • Move itilizasyon sibstans
  • Fè bagay san kapòt

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

IDNYC

NYC Jesyon Resous Imèn

Yon Kat Idantite Vil la ki gratis ti cheri

Nan pifò ka tout rezidan New York ki gen 10 zan oswa plis ka itilize IDNYC kòm yon pyès ID ofisyèl.

NYC Ladders for Leaders (Nechèl pou Lidè NYC)

Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC, (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Estaj pou jèn ki nan lekòl segondè ak jèn ki nan kolèj yo

Ni etidyan ki nan lekòl segondè yo ni etidyan ki nan inivèsite yo kapab patisipe nan internships (estaj) pwofesyonèl ki peye ki fèt ann ete nan pi bon konpani yo, nan ajans ki pa la pou yo fè lajan, ak nan ajans gouvènman yo ki nan NYC.

CUNY Start (Ratrapaj CUNY)

Inivèsite Vil New York la (The City University of New York, CUNY)

Èd akademik pou etidyan CUNY

Etidyan CUNY yo kapab respekte nòm konpetans CUNY yo epi yo kapab prepare yo pou yo kapab suiv kou nan nivo inivèsite.