7 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Sou anviwon sèt (7) lane, pitit ou a kòmanse konprann pwendvi lòt timoun yo! Li ka jwe jwèt sou planch tou, kouri monte ak desann mach eskalye ak fè lekti poukont li. Lè w soti liv ou yo, sa pral ede pitit ou a pratike konpetans li nan zafè lekti lakay li. Defile desann pou w aprann plis bagay sou devlopman pitit ou a, eksplore resous ki disponib pandan ak apre lekòl, epi jwenn evènman ki gratis nan Vil New York.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Sou anviwon 7 lane, anpil timoun:

 • Sosyal

  • Vle pou zanmi aprese ak aksepte yo
  • Anmezi pou yo tann tou pa yo pou yo jwe byen avèk lòt timoun
  • Montre yo konnen pwendvi lòt timoun yo
 • Kominikasyon

  • Metrize pifò son lapawòl yo epi pale byen
  • Dekri bagay jeneral yo ak itilite yo
  • Kenbe konvèzasyon ki long ak fè blag
  • Konprann ak suiv woutin yo regilyèman
  • Itilize telefòn
  • Li fò
 • Aprantisaj

  • Konprann sa ki sanble ak sa ki pa sanble
  • Kòmanse li poukont yo epi renmen liv ki apwopriye pou laj yo
  • Kopye fòm ki pi konplèks yo, tankou yon lozanj
  • Mare lasèt poukont yo
  • Jwe jwèt sou planch epi konprann règ yo
 • Devlopman Fizik

  • Lanse, atrap epi choute yon boul
  • Kòmanse pèdi dan tibebe yo
  • Kouri monte ak desann mach eskalye
  • Pran ekilib sou yon pye san gade
  • Mete rad sou yo poukont yo
  • Monte yon bekàn 2 wou (si yo montre yo)
 • Sante

  • Pran 5 ons sereyal chak jou (tankou 1 tas sereyal pou manje maten plis 1 tas gwo tòtiya)
  • Pran 1 tas 1/2 legim chak jou (tankou 3 karòt mwayen)
  • Pran 1 tas a 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas a 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 4 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 blan poul plis 1 ze)
  • Pran 2 tas 1/2 lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen epi ki entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Aktif pandan 2 èdtan oswa plis, sof si y ap dòmi
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li gen difikilte pou li suiv enstriksyon yo
  • Li souvan vire lèt yo devan deyè lè l ap ekri
  • Li gen difikilte pou li itilize sizo
  • Li sanble pè ale lekòl
  • Pise nan pantalon li pandan lajounen an
  • Li souvan anbwouye lè y ap pale ak zanmi oswa nan salklas la
  • Li pa kapab fè travay senp yo, menm avèk èd yon granmoun
  • Li refize kolabore ni li pa fleksib
  • Li bite oswa tonbe souvan lè pye li yo kite tè

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.