4 Mwa

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pran plezi nan gade pèsonalite tibebe w la k ap grandi devan je ou! Li renmen aprann nan men ou, kidonk ou ka wè tibebe w la kòmanse imite espresyon figi ak gazouye. Li pral aprann kenbe tèt li djanm tou nan etap sa a.

Defile desann pou w aprann plis bagay sou devlopman tibebe w la, jwenn sipò pou fanmi ou epi jwenn aktivite ki gratis pou nou ale ansanm.

Devlopman Sèvo

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou remake yo enterese nan yon bagay, tankou vide on bòl oubyen yon gode. Di bagay tankou, "Dlo ale nan gode a." Gade kijan yo reponn. Yo ka gade w epi yo gade gode a.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Ou ap ankouraje pitit ou pou aprann plis bagay sou monn ki antoure yo a lè ou remake sa ki enterese yo. Pale sou sa nap fè a ap prezante yo anpil nouvo mo, epi ede yo fè rapò ant mo yo ak bagay yo.
Vroom

Etap enpòtan yo

Konpetans tibebe yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman tibebe w la epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè tibebe yo gen anviwon 4 mwa, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Souri yon lè konsa, sitou bay moun
  • Renmen jwe ak moun epi kriye lè jwèt la sispann
  • Imite mouvman ak espresyon figi, tankou souri ak mare figi yo
  • Reyaji fas ak afeksyon
 • Kominikasyon

  • Kòmanse eseye fè son ki diferan, tankou "a-ga" or "a-da
  • " ki rele gazouyman
  • Gazouye lè yo santi yon bagay epi imite son yo tande
  • Kriye plizyè fason diferan pou montre yo grangou, yo gen doulè ak fatig
  • Fè moun k ap ba yo swen an konnen si yo gen kè kontan oswa tristès
 • Aprantisaj

  • Lonje yon men pou pran yon jwèt
  • Itilize men ak je yo ansanm
  • Suiv bagay k ap deplase bò isit bò lòtbò ak je yo
  • Gade figi moun byen
  • Rekonèt moun yo konnen epi idantifye bagay yo nan yon distans
 • Devlopman Fizik

  • Kenbe tèt yo djanm san sipò
  • Pran api sou janm yo lè pye yo sou sifas ki di
  • Kenbe yon jwèt pou sekwe li epi balanse bra yo nan direksyon jwèt ki pandye
  • Mete men nan bouch yo
  • Pouse monte sou koud yo lè yo kouche sou vant
 • Sante

  • Pran nitrisyon ki nesesè a nan lèt manman an oswa lèt anpoud nan bwat
  • Manje 6 a 8 fwa pa jou
  • Mouye ak sal daypè regilyèman
  • Dòmi jiska 14 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li pa gade bagay yo pandan y ap bouje
  • Li pa souri bay moun
  • Li pa kapab kenbe tèt li djanm
  • Li pa kapab fè son vwayèl yo, kri fò, glouglou oswa gougou
  • Li pa mete men nan bouch
  • Li pa pran api avèk janm yo lè yo mete li sou yon sifas ki di
  • Li gen difikilte pou li deplase youn oswa toude je yo nan tout direksyon

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

Tibebe ak Timoun Piti

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Swen timoun gratis oswa ak yon pri ki ba pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska de (2) lane

Sèvis gadri ak edikasyon pou timoun piti jiska 10 èdtan pa jou.

Early Intervention Program (Pwogram Entèvansyon Davans) (EIP)

Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (DOHMH)

Èd pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap yo

Early Intervention se yon pwogram volontè pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap oubyen ki genyen pwoblèm reta nan devlopaman ansanm ak sipò pou fanmi yo..