11 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pandan pitit ou a kontinye ap grandi, li pral kòmanse pran plis responsablite. Li ka pataje lide ak opinyon li plis tou. Lè w poze kesyon sou lekòl la, sa pral ede w rete enplike nan kou li suiv ak zafè zanmitay li! Aprann plis bagay sou devlopman timoun 11 lane w la, resous ki disponib pandan ak apre lekòl, ak evènman gratis k ap fèt nan Vil New York.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè timoun yo gen 11 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Fè travay chak jou yo tankou bwose dan ak fè devwa
  • Konprann efè aksyon yo fè yo plis
  • Kòmanse repanse pwòp valè yo ak prensip moral yo
  • Kòmanse pran responsablite pou pwòp konpòtman yo
  • Vin konnen pèsonalite yo pi byen
 • Kominikasyon

  • Konprann ak itilize mo ki pi avanse
  • Konstui fraz ki pi konplèks
  • Akonpaye mo yo avèk espresyon figi ak jès pou mete anfaz
 • Aprantisaj

  • Plis anmezi pou konteste ide
  • Gen yon pi bon memwa alontèm
  • Devlope solisyon ak repons yo selon lojik
 • Devlopman Fizik

  • Genyen plis apeti, sitou pandan pouse kwasans yo oswa peryòd gwo aktivite yo
  • Kòmanse montre siy ki di y ap fòme (sitou tifi yo)
  • Fòs nan mis yo amelyore
 • Sante

  • Pran 5 a 6 ons sereyal chak jou (tankou 1 bagel plis 1 - 2 tranch pen)
  • Pran 2 tas a 2 tas 1/2 legim chak jou (tankou 1 pòmdetè mwayen ki kuit nan fou plis 2 kawòt mwayen)
  • Pran 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 5 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 ti blan poul plis 1/2 tas pwa)
  • Pran 3 tas lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen rive nan entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li pa kapab wè bagay yo nan pwendvi yon lòt moun
  • Li evite fè nenpòt kalite espò oswa egzèsis
  • Li parèt trankil, timid epi lwen nan konvèzasyon an oswa nan klas la
  • Li pa pase tan avèk zanmi yo deyò lekòl la
  • Li pa kapab li ni rakonte yon istwa kout poukont li nan itilize fraz konplè
  • Li pa vle pran repa avèk fanmi an

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

Lekòl ki pa NYC

Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv lekòl mwayen yo

SONYC ofri divès kalite aktivite, ansanm ak aktivite sou lidèchip, aktivite sou Science Technology Engineering and Math, STEM (Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik), aktivite sou alfabetizasyon, aktivite sou èd akademik, aktivite sou espò, aktivite sou travay atis, ak aktivite sou plis bagay toujou.

Evènman yo

Gade sa fanmi ou kapab fè gratis nan Vil New York