2 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pitit ou an ap bouje epi l ap devlope rapid! Nan moman sa a, li ka sonje non moun li konnen yo, suiv enstriksyon ki senp yo, ak kouri (epi tonbe pafwa). Timoun piti w la renmen aprann nan men ou, kidonk ou pral remake l ap imite w!

Aprann plis bagay sou devlopman timoun piti w la, eksplore opsyon pou gadri gratis oswa ki bon mache, epi jwenn aktivite gratis nan Vil New York.

Devlopman Sèvo

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak sa ki diferan. Mande yo si yo ka mete menm kalite fridodòy ansanm (tankou tout fwi yo ansanm). Apresa mande yo si yo ka jwenn yon lòt jan pou yo ranje fridòdòy yo, tankou selon gwosè yo, fòm yo, oubyen koulè yo.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Fè rapwòchman se yon bagay enpòtan nan aprann. Lè pitit ou a ap mete bagay yo angwoup, yap aprann bagay tankou gwosè, koulè ak fòm. Sa ede yo adapte fason yo ap reflechi tou lè yo wè ou ka gwoupe bagay yo diferan fason.
Vroom

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun piti yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman timoun piti w la epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè timoun piti yo gen 2 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Imite lòt moun, tankou granmoun ak timoun ki pi gran yo
  • Gen anpil kè kontan lè yo avèk lòt timoun
  • Montre plis endepandans, fè plis bagay poukont yo
  • Pafwa, yo fè espre fè bagay yo di yo pa fè
  • Plis jwe poukont yo toupre lòt timoun yo, men yo kòmanse antre yo nan jwèt la
 • Kominikasyon

  • Lonje dwèt sou bagay oswa foto lè yo di non bagay yo
  • Konnen non moun yo konnen oswa pati nan kò
  • Di fraz ki gen 2 a 4 mo
  • Repete mo yo tande nan konvèzasyon
  • Suiv enstriksyon ki senp yo, tankou "pran soulye ou mete yo la a"
 • Aprantisaj

  • Jwenn bagay yo menm si gen 2 oswa 3 kouch ki kouvri yo
  • Kòmanse triye fòm ak koulè
  • Konplete fraz ak rim nan liv ki familye
  • Fè jwèt similasyon ki senp
  • Bati tou ki gen 4 oswa plis blòk
  • Ka kòmanse itilize yon men plis pase lòt
  • Di non bagay yo nan yon liv imaj, tankou yon chat, zwazo oswa chen
 • Devlopman Fizik

  • Kanpe sou pwent pye
  • Kòmanse kouri
  • Grenpe sou mèb yo epi desann sou yo san èd
  • Kenbe pou monte ak desann mach eskalye
  • Fè oswa kopye liy dwat ak won
 • Sante

  • Pran 3 ons sereyal chak jou (tankou 1 tas sereyal pou manje maten plis 1 tas diri)
  • Pran 1 tas legim chak jou (tankou 2 karòt mwayen OSWA 1 gwo tomat)
  • Pran 2 tas fwi chak jou (tankou 1 ti pòm plis 1 fig mi)
  • Pran 2 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 2 tranch sandwitch vyann kodenn OSWA yon demi (1/2) tas lantiy)
  • Pran 2 tas lèt chak jou
  • Fè omwen 30 minit aktivite fizik granmoun dirije
  • Dòmi anviwon 12 - 14 èdtan pa jou
  • Fè 1 oswa 2 kabicha pandan lajounen
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li pa itilize fraz ki gen 2 mo (pa egzanp, "bwè lèt")
  • Li pa konnen sa pou li fè avèk bagay òdinè yo, tankou yon bwòs, kiyè oswa fouchèt
  • Li pa imite aksyon ak mo yo
  • Li pa suiv enstriksyon ki senp yo
  • Li pa mache djanm

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

EarlyLearn

Depatman Edikasyon NYC (DOE)

Swen timoun gratis oswa ak yon pri ki ba pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska de (2) lane

Sèvis gadri ak edikasyon bonè jiska 10 èdtan pa jou.

Early Intervention Program (Pwogram Entèvansyon Davans) (EIP)

Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (DOHMH)

Èd pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap yo

Early Intervention se yon pwogram volontè pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap oubyen ki genyen pwoblèm reta nan devlopaman ansanm ak sipò pou fanmi yo..

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.