6 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Konpetans sosyal timoun sis (6) lane w la ap devlope! Pandan li ap pase plis tan avèk zanmi yo, li ka ap fè pwogrè nan kenbe chanson ak istwa nan tèt li, aprann fason pou li fè adisyon ak soustraksyon, epi itilize lòt konpetans lekòl yo. Defile desann pou w aprann plis bagay sou devlopman pitit ou a, eksplore resous ki disponib pou fanmi ou, epi jwenn evènman ki gratis nan Vil New York.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Sou anviwon 6 lane, anpil timoun:

 • Sosyal

  • Kòmanse separe ak moun k ap bay swen an san pwoblèm
  • Plis vle pase tan ak timoun parèy yo
  • Kòmanse nan kòkòday avèk youn oswa plizyè zanmi
  • Pase tan nan milye sosyal ki òganize, tankou lekòl oswa evènman espòtif yo
 • Kominikasyon

  • Anmezi pou yo pale ak konprann lapawòl byen
  • Repete chanson, istwa, ak powèm pa kè
  • Gen anpil chans pou yo pale ak zanmi ak granmoun ann Anglè ak lang natifnatal yo si yo genyen youn
 • Aprantisaj

  • Konn konte, fè adisyon, soustraksyon ak eksplore fòm
  • Konprann chif yo reprezante non nimewo yo, pa egzanp "5" pou "senk"
  • Genyen yon konpreyansyon debaz sou alfabè a, lèt yo ak rapò lèt ak son yo
 • Devlopman Fizik

  • Amelyore nan fè deplasman rapid, fasil, epi avèk plis kowòdinasyon
  • Anmezi pou yo ekri ak konekte mouvman ant men ak je yo
 • Sante

  • Pran 5 ons sereyal chak jou (tankou 1 tas sereyal pou manje maten plis 1 tas gwo tòtiya)
  • Pran 1 tas 1/2 legim chak jou (tankou 3 karòt mwayen)
  • Pran 1 tas a 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas a 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 4 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 blan poul plis 1 ze)
  • Pran 2 tas 1/2 lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen epi ki entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Aktif pandan 2 èdtan oswa plis, sof si y ap dòmi
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li bege (li souvan repete son yo oswa li kole lè l ap pale) oswa pale sou lang (li pa ka pwononse kèk son, tankou "s")
  • Li konfonn "goch" ak "dwat" plis pase timoun parèy li yo
  • Gen pwoblèm pou li suiv enstriksyon
  • Li gen pwoblèm pou li chita dwat pandan lontan
  • Li pa fè anpil kontak je
  • Li evite sitiyasyon sosyal yo, menm kote ki familye yo
  • Li gen pwoblèm pou li fè zanmi
  • Li agresif avèk lòt timoun yo
  • Li pa kapab fè ti sote, ponpe oswa sote
  • Li pa kapab lanse ak atrap yon ti boul

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.