12 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Pitit ou a ap devlope rapid pandan moman eksitasyon sa a (epi ki pafwa fatigan). Karakteristik fizik li ka kòmanse chanje ofiyamezi lide ak opinyon li ap devlope. Ofiyamezi li kòmanse reflechi plis an granmoun ak pran plis responsablite, ou kapab ede li fikse objektif! Aprann plis bagay sou devlopman pitit ou a, eksplore resous ki disponib anndan ak deyò lekòl, epi jwenn aktivite gratis pou timoun yo pi ba a.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè timoun yo gen 12 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Gen plis pasyans epi yo anmezi pou yo jere fristrasyon
  • Plis anmezi pou yo reflechi ak aji poukont yo epi yo mwens depannde paran yo
  • Kòmanse devlope pwòp prensip moral pa yo
  • Pi sansib pou kò yo epi yo vle plis entimite
  • Gen chans pou yo pran plis responsablite
  • Ka gen pouse bridsoukou nan kò yo, pafwa fè move jijman, epi vin pi agresif
 • Kominikasyon

  • Montre siy ki di yo tande epi yo reflechi
  • Fè chanjman ant langaj fòmèl, senp ak jagon, selon odyans lan
 • Aprantisaj

  • Amelyore nan zafè rezoud pwoblèm
  • Kontrekare konesans granmoun
  • Itilize memwa alontèm pou yo konprann ak rezoud pwoblèm konplèks yo
 • Devlopman Fizik

  • Montre siy ki di yo nan etap avanse nan fòme a, tankou pwèl pouse sou kò yo
  • Gen pouse kwasans nan rit ak moman diferan
  • Kòmanse devlope plizyè abitid somèy diferan, yo dòmi pi lontan epi leve pi ta
 • Sante

  • Pran 5 a 6 ons sereyal chak jou (tankou 1 bagel plis 1 - 2 tranch pen)
  • Pran 2 tas a 2 tas 1/2 legim chak jou (tankou 1 pòmdetè mwayen ki kuit nan fou plis 2 kawòt mwayen)
  • Pran 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 5 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 ti blan poul plis 1/2 tas pwa)
  • Pran 3 tas lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen rive nan entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Souvan soti nan sijè a pandan konvèzasyon an
  • Pran distans nan relasyon ki te sere yo
  • Kòmanse adopte konpòtman ki prezante gwo risk, tankou pran dwòg ak alkòl
  • Pase plis tan toujou nan gade televizyon
  • Pran ak pèdi pwa rapid

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

Lekòl ki pa NYC

Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv lekòl mwayen yo

SONYC ofri divès kalite aktivite, ansanm ak aktivite sou lidèchip, aktivite sou Science Technology Engineering and Math, STEM (Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik), aktivite sou alfabetizasyon, aktivite sou èd akademik, aktivite sou espò, aktivite sou travay atis, ak aktivite sou plis bagay toujou.

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.