10 Lane

Dekouvri konsèy, zouti, ak sipò pou laj sa a

Ofiyamezi timoun dis (10) lane w la ap devlope, li pral ogmante vokabilè li epi kominike ak lòt moun yo avèk plis konfyans. Rad li ka vin twò piti pou li tou! Lè w pale sou chanjman fizik ak emosyonèl ki fèt lakay li lè l ap fòme, sa kapab ede prepare li pou gwo chanjman k ap vini yo. Defile desann pou w aprann plis bagay sou devlopman timoun dis (10) lane w la, eksplore resous ki disponib pandan ak apre lekòl, epi jwenn evènman ki gratis nan Vil New York.

Etap enpòtan yo

Konpetans timoun yo devlope pandan y ap jwe, aprann, pale, aji ak deplase rele etap enpòtan. Jwenn enfòmasyon sou etap enpòtan yo pou ede w konprann devlopman pitit ou a epi aji bonè si w gen enkyetid.

Lè timoun yo gen 10 lane, anpil ladan yo:

 • Sosyal

  • Rezoud pwoblèm sosyal yo, tankou batay ak zanmi oswa frè/sè
  • Vle pou moun apwouve yo epi yo vle reponn ak atant moun ki pwòch yo
  • Kontinye devlope ak teste opinyon ak valè moral yo
  • Montre yon pi gwo enterè nan bagay ki pa nan lavi chak jou a
 • Kominikasyon

  • Kenbe konvèzasyon long avèk timoun ak granmoun ki pa fè pati fanmi an
  • Ekri byen san liy dwat
  • Ekri yon fason ki pi òganize
  • Esprime santiman ak emosyon yo avèk mo
 • Aprantisaj

  • Konprann fraz alekri ki konplèks
  • Li liv ki gen chapit ki pi long nan plizyè etap, nan kontinye fè lekti kote yo te kanpe a
  • Renmen liv ak magazin ki pale sou sijè ki pa fiksyon ki enterese yo
  • Alèz pou yo fè adisyon ak soustraksyon
  • Kòmanse pratike fraksyon, miltiplikasyon ak divizyon
  • Metrize konsèp tan, pwa ak distans
 • Devlopman Fizik

  • Gen plis kontwòl sou mouvman men yo, avèk yon pi bon ekriti ak yon a ki pi detaye
  • Renmen aktivite tankou fè desen, penti, kouti oswa jwe enstriman
  • Kouri, grenpe, monte bekàn oswa monte paten avèk konfyans
 • Sante

  • Pran 5 a 6 ons sereyal chak jou (tankou 1 bagel plis 1 - 2 tranch pen)
  • Pran 2 tas a 2 tas 1/2 legim chak jou (tankou 1 pòmdetè mwayen ki kuit nan fou plis 2 kawòt mwayen)
  • Pran 1 tas 1/2 fwi chak jou (tankou 1 pòm mwayen oswa gwo pòm OSWA 1 tas 1/2 100% ji fwi)
  • Pran 5 ons vyann ak pwa chak jou (tankou 1 ti blan poul plis 1/2 tas pwa)
  • Pran 3 tas lèt chak jou
  • Fè 1 èdtan aktivite fizik mwayen rive nan entans anpil chak jou, ki gen ladan plizyè peryòd aktivite ki dire 15 minit
  • Dòmi anviwon 9 - 11 èdtan pa jou
  • Pran vaksen yo atan

Aji bonè lè w pale ak yon doktè, pwofesè oswa travayè sosyal si pitit ou a:

 • Lwa Bonè

  • Li gen difikilte pou li chita oswa kanpe dwat pandan lontan
  • Li pa kapab suiv enstriksyon aloral ak enstriksyon alekri yo nan klas
  • Li ekri fraz yo avèk move règ gramè
  • Li gen tikras amoupwòp
  • Li evite aktivite ki gen monte desann ak kowòdinasyon fizik
  • Li pa fè kontak je avèk timoun ak granmoun

Pwogram yo

Jwenn sipò fanmi ou bezwen pou li byen devlope

Sant Sante ki nan Lekòl

Depatman Edikasyon NYC (NYC Department of Education, DOE); Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (NYC Department of Health & Mental Hygiene, DOHMH)

Swen sante gratis nan lekòl

Etidyan yo kapab jwenn swen sante gratis nan lekòl pa yo.

SchoolFood

NYC Depatman edikasyon

Manje maten ak manje midi nan lekòl

Elèv Vil New York yo ka jwenn manje maten ak manje midi chak jou ki gen lekòl.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.