Jwenn manje ijan kounye a

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

Manje Tout moun

Gen de (2) fason ou ka jwenn manje gratis byen vit: jwenn machandiz nan yon bank alimantè, oswa yon repa kwit nan yon kizin kominotè. Sèvi ak Food HelpNYC a pou jwenn bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre ou yo.

  • Si ou bezwen manje annijans epi ou grangou, rele 311 epi mande pou Pwogram Èd Manje nan ka Ijans.  Si ou bezwen manje oswa ou grangou, rele Emergency Food Hotline (Liy Dirèk Manje Ijan) an nan. Yo pral di ou kilè bank alimantè ak kizin kominotè ki pi pre w yo louvri ak kijan ou w fè pou w ale la.
  • Tout moun kalifye pou èd ak manje ijan, kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon ak kantite lajan ou genyen.
  • Si ou bezwen èd pou achte manje souvan, itilize ACCESS ACCESS NYC pou wè si ou kalifye pou SNAP (koupon manje) ak lòt avantaj.

Lòt Manje Pwogram yo

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

NYC Jesyon Resous Imèn

Lajan pou achte manje

Avantaj SNAP yo kapab ede ou bay fanmi ou bonjan manje ki fre ak bon pou lasante.

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC)

Depatman Sante Eta Nouyòk

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Manje ki bon pou lasante gratis, konsèy sou jan pou manje byen, sipò pou bay tete, ak referans pou fanm, tibebe, ak timoun ki poko gen senkan.

NeON Nutrition Kitchens (Kizin Nitrisyon NeON)

NYC Department of Probation (Depatman Pwobasyon NYC)

Enfòmasyon sou manje & nitrisyon

Kliyan Probation (ki anlibète sou kondisyon) yo ak lòt moun ki nan kominote a kapab jwenn manje, yo kapab jwenn resèt ki bon pou sante, yo kapab jwenn enfòmasyon sou nitrisyon, epi yo kapab jwenn demonstrasyon sou fason yo kuit manje gratis.

À July 11, 2022