Lè rantre sot deyò a pale ak pitit ou a sou tan an. Ou te cho oubyen ou te frèt? Asire w ou sèvi ak fraz senp, men ajoute gwo mo, tou.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Pale ak pitit ou a sou anviwònmna yo ap ede yo devlope sèvo yo. Sonje poze kesyon: “Èske manto sa kenbe w cho?” Mete sou sa yo di a: “Van an “Van an fè m tranble menmjan avè w!”

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

3 Lane

Memwa pitit ou an ap devlope byen! Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann epi jwenn resous pou ede w sipòte kwasans li.

4 Lane

Timoun yo aprann anpil bagay nan Pre-K! Dekouvri sa pou w atann ane sa a epi dekouvri resous ki pou ede sipòte kwasans pitit ou a.

5 Lane

Timoun senk (5) lane w la ap prann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak s... Eseye konsèy sa a
Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a