Defi nan Manje

Timoun Piti Lè tigoute

Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plastik. Ankouraje pitit ou a pou l retire l nan boutèy la. Èske yo souke boutèy la oubyen yo mete dwèt yo ladan l? Yo ka eseye diferan fason. Si li difisil pou yo mande, “Kisa kap pase si w ou vire l tèt anba?”

Wè sa ki pitit ou a aprann

Wap ede pitit ou devloe kapasite pou yo analize pandan yap reflechi epi rezoud pwoblèm lè ou ankouraje yo pou yo eseye nouvo lide yo genyen yo epi vini ak pwòp repons pa yo. Nan pale avèk yo sou sa yap fè a, ou ede yo pou yo konprann monn nan.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak s... Eseye konsèy sa a
Ou menm ak pitit ou a nou youn apre lòt vini ak mo ki esplik... Eseye konsèy sa a