Tibebe kap Mate

Tibebe Lè pou jwe

Èske pitit ou a renmen lè wap souke yo pandan ou mete yo sou kwis ou? Souke yo sou jenou w. Eseye ale rapid epi ale dousman kanpe epi repati tou. Kijan yo reyaji? Swiv sa yap fè epi reyaji a son epi mouvman lap fè yo. Kontinye fè sa yo pi renmen an.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè w kite pitit ou a dekouvri diferan fason li ka bouje ede yo aprann kijan kò yo fonksyone epi sa ap ede yo devlope kontwòl tèt yo pi devan. Pandan wap swiv sa yap fè – gade si yap souri oubyen vire tèt yo- wap ede yo aprann kominike avèk ou.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a