Jwèt ak Fridòdòy

Tibebe Lè tigoute

Èske ou gen yon moul pou pomkèt oubyen yon moul pou glas lakay ou? Pran kèk ti moso nan manje pitit ou a epi mete yo nan diferan twou nan moul la. Kite kèk espas vid pou yo ka deplase timoso yo. Dekri sa yap fè yo awotvwa, “wap deplase ti bonbon an!”

Wè sa ki pitit ou a aprann

Wap ede pitit ou a devlope kapasite pou konsantre sou yon bagay epi kontwole kò yo pou yo atenn yon objektif, nan ka sa a pra manje. Kapasite sa yo ap ede yo rezoud pwoblèm byen pita nan lavi yo. Yap aprann matematik tou ak lide tankou espas ak fòm.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a