Koupe yon pòm epi mande pitit ou a konbyen grenn yo ka jwenn anndan an. Oubyen konbyen moso zoranj kap genyen lè w fin kale l. Konte grenn yon oubyen moso yo ansanm epi konpare yo avèk chif yo te bay la. Ki lòt manje nou ka itilize pou jwèt sa a?

Wè sa ki pitit ou a aprann

Pitit ou a ap reflechi tankou yon syantifik. Fè yon sipozisyon, gade rezilta yo, epi apresa konpare toude se sa yon syantifik fè. Pitit ou a ap aprann evalye chif tou. Se yon kapasite enpòtan pou matematik.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

3 Lane

Memwa pitit ou an ap devlope byen! Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann epi jwenn resous pou ede w sipòte kwasans li.

4 Lane

Timoun yo aprann anpil bagay nan Pre-K! Dekouvri sa pou w atann ane sa a epi dekouvri resous ki pou ede sipòte kwasans pitit ou a.

5 Lane

Timoun senk (5) lane w la ap prann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

Bay pitit ou a twa fridòdòy diferan. Pale de sa ki menm ak s... Eseye konsèy sa a
Lage yon ti bonbon oubyen yon ti sirèt nan yon boutèy plasti... Eseye konsèy sa a