Pandan ou kenbe pitit ou a epi nap gade youn lòt nan je, fè yon grimas komik ak figi w oubyen yon son komik. Kijan yo reyaji? Eske je yo klere? Yon souri? Yon ri? Eseye ankò men fè yon lòt bagay. Sa se kòmansman tout yon lavi nap pase ap ri ansanm.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Ti jwèt nou youn ap ri bay lòt la pa yon bagay san sans. Se yon etap enpòtan nan devlope kapasite pitit ou a pou l pran plezi epi kominite ak lòt moun. Li apwofondi relasyon nou youn ak lòt — epi li amizan!

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

2 Lane

Dekouvri fason timoun piti w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a