Gade Peyizaj Pandan Ou Lakay ou

Tibebe Lè pou jwe

Al fè yon pwomnad anndan lakay ou! Mache ak tibebe w la epi lonje dwèt sou diferan bagay. Pale de yon bagay epi si pa gen danje, kite yo manyen l. Di, “Kijan w santi kouvèti lanp la anba men w? Li rèd. Kisa ki pase lè m pase limyè a.” Byen gade kibò yap lonje dwèt yo epi reyaji.

Wè sa ki pitit ou a aprann

Pitit ou a ap aprann nan gade w ak nan tande w. Lè ou ap obsève lakay ou, wap devlope. kapasite pou w konsantretre- veye tout ti detay- pandan wap fè rapò ant mo yo ak aksyon yo. Yap aprann sa ki enterese yo enpòtan!

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a