Pwogram apre lekòl pou elèv yo

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC) | Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Anrichisman Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan

Elèv yo kapab enskri nan plizyè santèn pwogram apre lekòl nan NYC atravè COMPAS NYC. Pwogram COMPASS yo kapab ede elèv yo ak devwa, aktivite espòtif, atistik, ak plis toujou. Yo gratis epi w ap jwenn yo toupatou nan vil la.

 • Nan pwogram COMPASS yo, jèn yo kapab patisipe nan:
  • Aprantisaj literati ak Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (STEM)
  • Aktivite pratik, baze sou pwojè, e ki ann amoni ak nòm edikatif yo.
  • Pwogram d a ak spò bon kalite.
 • Pwogram yo dire nòmalman twa èdtan chak jou, senk jou pa semèn, sa gen ladan jou konje skolè yo.
 • Yo ofri pwogram yo nan tout senk awondisman yo ak nan anpil katye.

Ki moun ki kalifye

Tout elèv NYC ki nan kindègadenn rive nan klas douzyèm kalifye pou enskri nan pwogram COMPASS yo.

Chak pwogram kapab gen egzijans laj ak kalifikasyon diferan.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou aplike, w ap bezwen bay youn nan prèv idantite sa yo pou pitit ou a:

 • Ak de nesans
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye nesans ofisyèl yo
 • Dosye ofisyèl lekòl yo
 • Paspò
 • IDNYC
 • Dosye adopsyon yo
 • Batèm oswa yon lòt sètifika relijye

Kouman pou aplike

Jwenn yon pwogram sou entènèt

Itilize Discover DYCD pou chache pwogram nan zòn ou an.

 1. Ale sou sit entènèt Discover DYCD a.
 2. Seleksyone “pwogram aprè klas” epi klike sou “rechèch”.

Fas-a-fas

Pou w enskri pitit ou nan yon pwogram COMPASS, kontakte staf pwogram aprè klas la nan lekòl pitit ou a.


Kòman ou kapab jwenn èd

Anliy

Aprann plis bagay sou COMPASS nan DYCD.

Rele nou

Rele DYCD Youth Connect nan 800-246-4646 or 646-343-6800. Ou kapab pale tou avèk anplwaye pwogram aprè klas nan lekòl pitit ou a pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou “Asistans konplè pou Pwogram Aprè Klas.”

Lòt Anrichisman Pwogram yo

STEM Matters nan NYC

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Pwogram STEM pandan vakans

STEM Matters nan NYC ofri yon pil pwogram STEM ki enteresan, pratik pou elèv matènèl yo rive nan klas douzyèm ane yo pandan vakans prentan ak ete.

NYC Youth Leadership Councils (Komite Jèn Lidè NYC) (YLC)

NYC Service (Sèvis NYC)

Opòtinite lidèchip pou jèn yo

Gras ak YLC (Konsèy Lidèchip pou Jèn), jèn yo kapab ede kominote yo nan fòme politik, pratik, ak pledwaye pou fè chanjman nan tout vil la.

Lekòl ki pa NYC

Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv lekòl mwayen yo

SONYC ofri divès kalite aktivite, ansanm ak aktivite sou lidèchip, aktivite sou Science Technology Engineering and Math, STEM (Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik), aktivite sou alfabetizasyon, aktivite sou èd akademik, aktivite sou espò, aktivite sou travay atis, ak aktivite sou plis bagay toujou.

À March 22, 2022