Pwogram apre lekòl pou elèv yo

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC) | NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

Anrichisman Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan

Elèv yo kapab enskri nan plizyè santèn pwogram apre lekòl nan NYC atravè COMPAS NYC. Pwogram COMPASS yo kapab ede elèv yo ak devwa, aktivite espòtif, atistik, ak plis toujou. Yo gratis epi w ap jwenn yo toupatou nan vil la.

  • Yo ofri pwogram sa yo gratis pou jèn moun yo
  • Pwogram yo dire twazèdtan pa jou, senk jou pa semèn, ak jou ferye lekòl yo ladan

Ki moun ki kalifye

Tout elèv NYC yo, kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12èm ane, kalifye pou enskri nan pwogram COMPASS yo.


Kouman pou aplike

  • Pou enskri pitit ou nan yon pwogram COMPASS NYC, kontakte ekip pwogram apre lekòl nan lekòl pitit ou a.
  • Ou kapab ale nan Discover DYCD epi mete "afterschool programs" pou wè ki pwogram ki tou pre lakay ou.

Kòman ou kapab jwenn èd

  • Vizite sitwèb COMPASS la pou aprann plis.
  • Vizite sitwèb Discover DYCD a pou aprann plis sou tout diferan pwogram COMPASS NYC ofri yo.
  • Rele DYCD Youth Connect (Koneksyon Jèn DYCD) nan 800-246-4646 oswa 646-343-6800 pou plis enfòmasyon.
  • Rele oswa vizite ekip pwogram apre lekòl pitit ou a pou plis enfòmasyon.

À September 15, 2020