Sèlman Oumenm avèk Mwen

Tibebe Lè pou jwe

Pandan yon moman silansye, chita oswa kouche toupre pitit ou an fasafas epi rete an silans pandan kèk segonn. Gade l. Èske l ap gade w? Si li fè bri oswa li souri, fè bri oswa souri tou. Tèlman gen bagay nou ka di youn lòt san okenn mo ditou!

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè ou kreye yon relasyon de konfyans ak sekirite sa vin devlope yon baz pou pitit ou an santi sipò pandan l ap aprann epi pandan l ap grandi. Lè ou pran tan pou gade bebe ou an epi ou chèche konnen fason li kominike, nou apwofondi lyen nou.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a