Pran Gou epi Manyen

Tibebe Lè pou jwe

Ofri pitit ou a bagay ki pa danjere pou yo mete nan bouch yo tankou kiyè plastik oubyen gode plastik. Pale de sa yap fè pandan yap mete bagay yo nan bouch yo oubyen yap deplase yo. Menmsi yo poko ka pale, vwa w ak fason ou enterese nan aksyon yo ap soutni yo.

Wè sa ki pitit ou a aprann

A laj sa a, youn nan fason pi enpòtan pitit ou a ap dekouvri monn nan se lè yo egzamine bagay yo ak bouch yo. Pandan wap pale sou sa yap fè a, ansanm ak koulè, fòm ak gwosè bagay yo, wap pataje vokabilè ki ale ak ekspeyans sa yo avèk yo.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a