Texture Toes

Tibebe Abiye

Pandan wap ede pitit ou a abiye, pase diferan kalite twal sou pye yo. Pale sou sa yo santi lè ou pase yon dra sou pye yo. Apresa pran yon lòt bagay, tankou yon manto ki yon tijan pi graj, epi pale sou li. Gade kijan tibebe w la reyaji. Ki kalite twal ki fè yo souri epi ki kalite twal yo rale kò yo pou li?

Wè sa ki pitit ou a aprann

Lè ou reponn a siyal tankou souri oubyen lè yo voye pye yo montre yo wap koute. Sa ankouraje tibebe w la pou l kontinye pale ak son ak aksyon. Ide tankou jan yo santi bagay yo sou po yo ap devlope sèvo ak vokabilè tibebe a.

Share this tip


Gid Ki Gen Rapò Ak Laj

2 Mwa

Dekouvri fason tibebe w la ap aprann, epi jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

4 Mwa

Dekouvri fason timoun kat (4) mwa yo aprann epi dekouvri evènman, pwogram ak konsèy ki pou kore devlopman yo.

6 Mwa

Tibebe w la ap aprann anpil bagay! Dekouvri evènman, pwogram, ak enfòmasyon pou ede sipòte kwasans li.

9 Mwa

Ou genyen sa ki nesesè pou ede tibebe w la aprann! Dekouvri konsèy ak resous ki kapab ede w kore devlopman tibebe w la.

1 Lane

Pitit ou a ap aprann epi l ap grandi! Jwenn evènman, pwogram, ak konsèy pou ede sipòte kwasans li.

Plis Konsèy Konsa

nan kizin nan avèk pitit ou, pale de sa wap fè, Sitou si ou ... Eseye konsèy sa a
Èske ou gen yon glas lakay ou? Kenbe pitit ou a epi parèt de... Eseye konsèy sa a