Enfòmasyon sou manje & nitrisyon

NeON Nutrition Kitchens (Kizin Nitrisyon NeON) | NYC Department of Probation (Depatman Pwobasyon NYC)

Manje Gadyen

NeON Nutrition Kitchens (Kizin Nitrisyon NeON) bay moun probation (ki anlibète sou kondisyon) yo ak lòt moun ki nan kominote a manje gratis. Yo nan tout senk (5) awondisman yo, yo ofri resèt ki bon pou sante, yo bay konsèy ak enfòmasyon sou nitrisyon, epi yo bay kou kizin tou.

  • Nutrition Kitchens (Kizin Nitrisyon) yo ouvri pou kliyan probation (ki anlibète sou kondisyon) yo soti lendi rive vandredi
  • Lòt moun ki nan kominote a kapab pase nan jou lasemèn kominote a
  • Ou kapab pase nan Nutrition Kitchen (Kizin Nitrisyon) de (2) fwa pa mwa

Ki moun ki kalifye

Nutrition Kitchen (Kizin Nitrisyon) ouvri pou kliyan probation (ki anlibète sou kondisyon) yo jou lasemèn, epi lòt moun ki nan kominote a kapab pase nan lè yo di yo pou yo pase a.


Kòman ou kapab jwenn èd

Ale sou sitwèb NeON nan pou ou kapab konnen plis bagay toujou. Pase nan yon sant NeON Nutrition Kitchen (Kizin Nitrisyon NeON) nan youn nan adrès sa yo: Lis:

Ou ka kontakte Stephen Cacace, Direktè Resous Kominotè nan 718- 802-4500.

Lòt Manje Pwogram yo

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

NYC Jesyon Resous Imèn

Lajan pou achte manje

Avantaj SNAP yo kapab ede ou bay fanmi ou bonjan manje ki fre ak bon pou lasante.

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC)

Depatman Sante Eta Nouyòk

Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Manje ki bon pou lasante gratis, konsèy sou jan pou manje byen, sipò pou bay tete, ak referans pou fanm, tibebe, ak timoun ki poko gen senkan.

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP)

NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

Jwenn manje ijan kounye a

Jwenn byen rapid manje gratis nan kantin ak kizin kominotè yo.

À March 10, 2022